Fredericia Kommune

Nedenfor finder du Fredericia Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Over 18 år
  Jobcenter Fredericia
  Danmarksstræde 13, 7000 Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 / 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Ranum / Jette Stjernholm

  Under 18 år
  Fredericia Kommune
  Familierådgivningen
  Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia
  Tlf.: 7210 7000

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Tlf.: 7210 7000
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Meddelelse om indsættelse (eller overflytning)

  Åbningstider
  Mandag-onsdag: 10.00-14.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-14.00

  Telefontider
  Mandag-onsdag: 9.00-15.00
  Torsdag: 9.00-17.00
  Fredag: 9.00-14.00

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Arbejdsmarkedsafdelingen
  Ydelseskontoret
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Meddelelse om indsættelse

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Arbejdsmarkedsafdelingen
  Ydelseskontoret
  Annette Ladegaard Bennedsen
  Tlf.: 7210 7776
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Att.: Annette Ladegaard Bennedsen
  Personlig sikker mail: annette.l.bennedsen@fredericia.dk

  Sammen med ansøgningen fremsendes:

  • Dokumentation for huslejens størrelse (kopi af lejekontrakt eller huslejeopkrævning)
  • Ansøgningen vedlægges totaloversigt for samtlige eksisterende konti, kontoudtog for de seneste 3 mdr. samt lønsedler/dusørsedler fra arresten/fængslet.
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Jobcenter Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: 
  Lene Ranum / Jette Stjernholm

   

  Såfremt den indsatte ikke er målgruppen for udarbejdelse af handleplan jf. Servicelovens § 141, men det vurderes at der er behov for en koordineret indsats, arbejdes efter Køreplan for God Løsladelse. Fredericia Kommune har målsætning om, at udarbejde 'handleplan for løsladelse' for alle indsatte, som Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplan for.

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere


  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der er desuden truffet aftale med Kriminalforsorgen i Frihed, Kolding afdeling om, at kommunens koordinatorer Lene Ranum og Jette Stjernholm inviteres til KiF's første møde med tilsynsklienten, hvis denne giver samtykke.

  Ved prøveløsladelse med vilkår om misbrugsbehandling anmoder KiF (jvf. særskilt samarbejdsaftale) fængslet om at etablere kontakt til Fredericia Misbrugscenter i slutningen af afsoningsperioden, jf. aftale om God Løsladelse med anmodning om fællesmøde, inden der træffes bestemmelse om vilkår ved prøveløsladelse. Relevant personale fra afsoningsstedet og evt. KiF deltager.
  For kontaktoplysninger se under punktet Misbrug.

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familierådgivningen
  Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia
  Tlf.: 7210 7474 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Jobcenter Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Ranum / Jette Stjernholm

   

  Som udgangspunkt er det Fredericia Kommunes koordinator, der deltager ved løsladelsesmødet.
  Ved misbrugsproblematik tilstræbes det, at relevant misbrugsvejleder deltager i mødet.
  Det skønnes relevant, at Kriminalforsorgen altid medsender handleplan til koordinator, for kommunens mulighed for at vurderes deltagelse af andre relevante myndighedspersoner ved løsladelsesmøder.

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Henvendelse rettes hurtigst muligt til Fredericia Kommunes koordinatorer Lene Ranum og Jette Stjernholm pr. mail, hvor Kriminalforsorgens handleplan er vedhæftet.
  Koordinatorerne vil herefter internt afklare, hvilke indsatser det er muligt at indgå aftale omkring og hvordan.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Tlf.: 7210 7000
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Meddelelse om løsladelse

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Inden løsladelse: 

  • Bestille NemID hvis indsatte ikke har et i forvejen
  • Henvendelse til Folkeregisteret/Borgerservice for registrering af adresse, hvis indsatte ikke allerede er registreret på rette adresse
  • Henvendelse til SKAT for oprettelse af skattekort, hvis der ikke er et i forvejen
  • Pengeinstitut kontaktes for oprettelse af NEM-konto, hvis der ikke er en i forvejen
  • For udlændinge: Gyldigt opholdsbevis

  Senest 14 dage forud for løsladelse fremsendes ansøgningsskema til ansøgning om forsørgelse og engangshjælp til:
  Ydelseskontoret
  Gothersgade 20, 7000 Fredericia
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk

  Ansøgningen vedlægges totaloversigt for samtlige eksisterende konti, kontoudtog for de seneste 3 mdr. samt lønsedler/dusørsedler fra arresten/fængslet.
  Adresse, SKAT og NemKonto skal være ok.
  Gifte og samboende har gensidig forsørgerpligt, hvorfor ansøgningen også skal vedlægges ægtefælle og samlevers oplysninger jvf. ovenstående.
  Der tilstræbes således, at der kan være penge (engangshjælp) til disposition på kontoen på løsladelsesdagen.
  Engangshjælp kan gives for max. en måned, hvis en forsørger ikke har forsørgelse inden udbetaling af kontanthjælp den sidste hverdag i en måned.
  Den løsladte skal reelt opholde sig på den angivne adresse i kommunen. Ved flytning skal kommunen have besked.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  -

  Ansvarlig i kommune
  På løsladelsesdagen oplyses datoen for løsladelse.
  Den løsladte fremmøder personligt til visitationssamtale på løsladelsesdagen i:
  Jobcenter Fredericia
  Danmarksstræde 13, 7000 Fredericia
  Åbningstid: 10.00-14.00

  Formålet med visitationssamtalen er målgruppeindplacering iht. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 2, som start på det individuelle kontaktforløb, samt vejledning om ret og pligt til at modtage og deltage i tilbud efter samme lov.
  Såfremt der ikke visiteres direkte til et tilbud ved visitationssamtalen, vil den løsladte efterfølgende blive indkaldt til jobsamtale med beskæftigelsessagsbehandler som led i det individuelle kontaktforløb.
  Det er muligt at få koordinator med som bisidder til første samtale. Dette aftales på løsladelsesmødet.
  Den løsladte skal registrere sig som ledig på Jobnet og oprette CV på løsladelsesdagen.

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Indsattes beskæftigelsessituation drøftes ved løsladelsesmødet.
  Såfremt der skønnes behov herfor, vil koordinator aftale tid for jobsamtale med rette sagsbehandler, evt. med deltagelse af arbejdsmarkedskonsulent.

  Ansvarlig hos kommunen 
  Jobcenter Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Ranum / Jette Stjernholm

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Arrestantens kontanthjælp er midlertidig afbrudt under varetægten, og genoptages på løsladelsesdagen under forudsætning af, at pågældende henvender sig i Jobcentret på løsladelsesdagen.
  Arrestanten bedes medbringe løsladelsespapirer.
  Se også under punktet For afsonere.

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Såfremt Kriminalforsorgen har truffet afgørelse om dette, kontaktes jobcenteret mhp. at identificere sagsbehandler og koordinere i øvrigt.
  I hver enkelt sag sker en konkret vurdering af om Fredericia Kommune er handlekommune eller ej.
  Se også under punktet For afsonere vedr. ansøgning om kontanthjælp.

  Jobcenter Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Ranum / Jette Stjernholm

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Som udgangspunkt må det forudsættes, at Kriminalforsorgen har bistået arrestanten/den indsatte til ansøgning om hjælp til betaling af faste udgifter til bolig, således boligen kan bevares under varetægt/afsoning (Lov om aktiv socialpolitik § 29)
  Såfremt arrestanten/den indsatte ikke har nogen bolig at vende tilbage til, er det borgerens eget ansvar - evt. bistået af Kriminalforsorgen - i god tid inden løsladelse, at søge efter bolig, enten ved privat udlejer eller melde sig ind i boligforening og søge den vej.
  Der sættes fokus på dette ved løsladelsesmødet.

  Ansøgningen vedlægges totaloversigt for samtlige eksisterende konti, kontoudtog for de seneste 3 mdr. samt lønsedler/dusørsedler fra arresten/fængslet, plus desuden ikke-underskrevet lejekontrakt.

  Ansvarlig hos kommunen
  Annette Ladegaard Bennedsen
  Tlf.: 7210 7776
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Att.: Annette Ladegaard Bennedsen
  Personlig sikker mail: annette.l.bennedsen@fredericia.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  -


  Ansvarlig hos kommunen

  Over 18 år
  Jobcenter Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Ranum / Jette Stjernholm

  Jobcentret er ansvarlig for, at der indgås aftaler med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

  Under 18 år
  Fredericia Kommune
  Familierådgivningen
  Gothersgade 20 B
  7000 Fredericia
  Tlf.: 7210 7474

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Fredericia Misbrugscenter
  Vendergade 46-48, 7000 Fredericia
  Misbrugsbehandler Henrik Strømbæk Pedersen
  Tlf.: 4083 7228
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Misbrugscentret

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen 
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Ranum / Jette Stjernholm

 • Bande-exit
  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.
  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Drift & Udvikling
  Teamchef Anne Grethe Putte Kvisthøj
  Tlf.: 7210 7825
  Mobil: 4123 7928
  Mail: anne.kvisthoj@fredericia.dk

   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808)
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808.
  Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til 

  Over 18 år
  Jobcenter Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Ranum / Jette Stjernholm

  Henvendelse videreformidles til rette sagsbehandler.

  Under 18 år
  Fredericia Kommune
  Familierådgivningen
  Gothersgade 20 B
  7000 Fredericia
  Tlf.: 7210 7474

  Ansøgning jf. Aktivloven generelt
  Ydelseskontoret skal kontaktes i forbindelse med ansøgning i Aktivloven.

  Hvad kan der søges om via Aktivloven?

  § 81. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses.

  Udsætningstruede: Der forsøges at lave en aftale med udlejer om afdrag. Der kan gives hjælp til én gang, men derefter skal borgeren medvirke til administration.
  Der kan ikke søges om beklædning, det skal afholdes af kontanthjælp og/eller engangshjælp.
  Der kan ikke søges om dobbelt husleje, hvis borgeren selv har valgt at flytte.
  Der kan søges om boligindskud, hvis der er tale om en privat udlejer, der laves en økonomisk beregning. Det vurderes om borgeren selv har haft mulighed for at kunne spare op, og om der er tale om en rimelig enkeltudgift, der skal være en væsentlig grund til at borgeren skal flytte.

  § 82. Sygebehandling mv. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Jobcenter Fredericia
  Koordinatorer Lene Ranum / Jette Stjernholm
  Direkte tlf.: 7211 3634 / 7211 3647
  Sikker mail: sikkerpost@fredericia.dk
  Emnefelt: Att.: Lene Ranum / Jette Stjernholm

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk