Fredensborg Kommune

Nedenfor finder du Fredensborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Fredensborg Kommune
  Egevangen 3B
  2980 Kokkedal

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

   

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit

   

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Folkeregistret, Center for Borgerservice
  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Folkeregistret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Borgercenter Team Ydelse
  Tlf.: 4735 1436
  Sikker mail: ydelse@fredensborg.dk
  Emnefelt: Att.: Team Ydelse

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Løsladelsekoordinator

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann

  Tlf.: 2224 9849


  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Ungerådgiver Steen Frantsen
  Tlf.: 2218 0818
  Mail: stfr@fredensborg.dk
  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Steen Frantsen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

   

  Efter modtagelse af mail om løsladelsesmøde, koordinerer Stine kontakt til relevante deltagere fra kommunen.
   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

   

  Efter modtagelse af mail om løsladelsesmøde, koordinerer Stine kontakt til relevante deltagere fra kommunen.
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  -


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Det vil være hensigtsmæssigt, at den fængslede retter henvendelse til Jobcentret i Fredensborg kommune mindst. 14 dage forud for løsladelse, sådan at den løsladte stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet og udfylder ansøgning om evt. kontanthjælp, får klarlagt eventuelle problemer ud over ledighed mv.
  Evt. ansøgning om kontanthjælp videresendes fra Jobcentret  til Kontanthjælpsteamet, for videre behandling i forhold til kontanthjælpsberettigelse (formelle krav).
  Ved samme lejlighed, kan der rettes henvendelse til Borgerservice om boligforhold,  boligsikring, folkeregisterforhold mv.

  Ansvarlig hos kommune
  Ved tvivl kan der mailes til:

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

  Stine vil sørge for at den rette ansvarlige kontaktes. 

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved kontakt til Center for Job og Ydelse, Ungeteam.

  Ansvarlig hos kommunen
  Line Haugsness og Pia Blak

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej. Vurdering af offentlig forsørgelse/enkeltudgifter efter Lov om en Aktiv socialpolitik er altid subsidiær og sker efter en individuel vurdering. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849


  SU skal søges hos SU-styrelsen

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Som nævnt under Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse henstilles de

  Ansvarlig i kommunen

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

  Efter modtagelse af mail om løsladelsesmøde, koordinerer Line eller Pia kontakt til relevante deltagere fra kommunen.

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Via beskæftigelsessagsbehandler i Jobcentret.

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Via beskæftigelsessagsbehandler i Jobcentret.

  Ansvarlig hos kommunen
  Line Haugsness og Pia Blak
  Arbejdsfordelingen sker via problemområde og cpr.fordeling. Ved første kontakt til Jobcentret oplyses, hvilken beskæftigelsessagsbehandler der tildeles.

  Ungdommens Uddannelsescenter Øresund
  Rasmus Knudsens Vej 50, 3000 Helsingør
  Jens Christy
  Tlf.: 4928 1045 / 2531 1045
  Mail: jch@uuoresund.dk
  Backup: Elsebeth Willumsen
  Tlf.: 2531 1380
  Mail: ewi@uuoresund.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Ved kontakt til psykiatri- og misbrugsteamet.

   

  Center for Ældre og Handicap

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Line Haugsness og Pia Blak

 • Øvrig behandling

  Omdatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Afhænger af borgerens forsørgelsesgrundlag.

  Henvendelse kan ske til

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

  - Der sørger for videreformidling til rette vedkommende.

  Ansvarlig hos kommunen
  Line Haugsness og Pia Blak

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Exitkoordinator Pia Blak Larsen
  Tlf.: 2335 9817
  Mail: pl@fredensborg.dk
  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Pia Blak Larsen / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Fredensborg Kommune
  Egevangen 3B
  2980 Kokkedal
  att: Charlotte Nielsen
  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk  
  Emnefelt: att.: Charlotte Nielsen

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Line Haugsness
  Tlf.: 2128 4037
  Mail: livh@fredensborg.dk

  Pia Blak
  Tlf.: 2335 9817
  Sikker mail: pl@fredensborg.dk

  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak / Kia Kampmann

  Backup
  Kia Kampmann
  Tlf.: 2224 9849

  - Der sørger for videreformidling til rette sagsbehandlere.

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Line Haugsness og Pia Blak
  Mobil: 2128 4037 / 2335 9817
  Sikker mail: fredensborg@fredensborg.dk  
  Emnefelt: Line Haugsness / Pia Blak

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 3. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk