Faxe Kommune

Nedenfor finder du Faxe Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Jobcenter
  Rådhusvej 2
  4640 Faxe

  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen
  Tlf.: 5620 3641
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Jobcenter, Ydelsescentret
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Jobcenter, Ydelsescentret
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Jobcenter
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen
  Tlf.: 5620 3641
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysningerne undet punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Der ses at være god kontakt mellem sagsbehandler i jobcentret + tilsynsførende.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysningerne undet punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn og Unge
  Tingevej 7, 4690 Haslev
  Tlf.: 5620 3000
  Mail: cbfa@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Jobcenter
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen
  Tlf.: 5620 3641
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

   

  Under 18 år
  Børn og Unge
  Tingvej 7, 4690 Haslev
  Tlf.: 5620 3000
  Mail: cbfa@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Hvis det ikke er muligt med personligt møde, kan det klares via mail eller telefon.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Jobcenter: Tine Matilde Clemensen
  Børn og unge: Ingen fast

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Der afklares hvis muligt ved løsladelsessamtale, der anmodes om ansøgningsskema samt skaffes relevant dokumentation fra indsat fra fængslet, dette gøres til Ydelsescenter.


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Der gar været samtale enten personligt eller telefonisk inden løsladelse.

  Ansvarlig hos kommune
  Ydelsescenter for ansøgning om ydelser. Jobcenter for rådighedsvurdering.
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Der rettes henvendelse til kontaktperson i Jobcenter, som giver sagsbehandler besked om indkaldelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Fængslet hjælper indsat med ansøgning om dette ved
  Jobcenter, Ydelsescentret
  Rådhusvej 2, 4640 Faxe
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der ansøges som ved andre løsladelser.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Fængslet hjælper med ansøgning om bolig evt. via Akutlisten i Borgerservice samt at søge via boligforeninger.
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Der er ingen ansvarlige, da det er borgerens eget ansvar.

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Dette sikres ved samtale med UU-vejledere hvor der henvises til UU-vejledningens hjemmeside eller via kontakt til Jobcentret, hvis der er tale om afklaring i forhold til revalidering kontakt til Jobcenter ved indsat over 18 år.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Jvf. ovenfor, ved afklaring til revalidering er det aftalt, at Kriminalforsorgen kan iværksætte arbejdsprøvning, samt evt. indhente lægelige oplysninger, samt hjælpe indsat med udfyldelse af ressourceprofil.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Der henvises til misbrugscentrets hjemmeside.

  Ved ansøgning om døgnophold henvises til afdelingsleder Lone Pill (pll@faxekommune.dk) eller Teamkoordinator Flemming Nielsen (flnib@faxekommune.dk)

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Rusmiddelcenter
  Leder Karina Nørlykke
  Præstøvej 78, 4640 Faxe
   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Der skal altid visiteres for spcoalpsykiatrisk behandling vis Omsorg, anden behandling via egen læge.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Handicap og psykiatri
  Afdelingsleder Lone Piil
  Tlf.: 5620 3554

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Jobcenter
  Rådhusvej 2, 4640 Faxe
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen
  Tlf.: 5620 3641
  Mobil: 3070 8350
  Mail: gistc@faxekommune.dk
  Ansvarlig i Kriminalforsorgen:
  Dorte Thesbjerg
  Mail: dorte.tjesbjerg@kriminalforsorgen.dk
  Tlf.: 7255 7100
  Direkte tlf.: 7255 2231
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Jobcener
  Rådhusvej 2, 4640 Faxe
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen
  Tlf.: 5620 3641
  Mobil: 3070 8350
  Mail: gistc@faxekommune.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Jobcenter
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen
  Tlf.: 5620 3641
  Sikker mail: sikkerpost@faxekommune.dk
  Emnefelt: Husk at skriv hvem mailen retter sig til

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Jobcenter
  Faglig konsulent Tine Matilde Clemensen
  Tlf.: 5620 3641
  Mail: gistc@faxekommune.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2016 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2017.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk