Favrskov Kommune

Nedenfor finder du Favrskov Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Social Indsats
  Skovvej 20
  8283 Hinnerup
  Direkte tlf.: 2459 4515
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Social Indsats

   

  Besøgsadresse
  Hovvej 76
  8370 Hadsten

   

  Udslusningskoordinator
  -

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Gitte Juhl
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Borgerservice, Gitte Juhl

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelsescenter
  Leder Conni Hansen
  Tlf.: 8964 4315 / 5122 3563
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Ydelsescenter, Conni Hansen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelsescenter
  Leder Conni Hansen
  Tlf.: 8964 4315 / 5122 3563
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Ydelsescenter, Conni Hansen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Social Indsats
  Tlf.: 2459 4515
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk 
  Emnefelt: Social Indsats

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere.

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter 
  Nej. 

   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere.


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne- og familieafdelingen
  Skovvej 20
  8283 Hinnerup
  Ann Mainz Christensen
  Tlf.: 8964 3415 / 2679 8450
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Social Indsats
  Direkte tlf.: 2459 4515
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Social Indsats

   

  Når det ikker er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Fængslet tager telefonisk kontakt til Social Indsats.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Social Indsats

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Gitte Juhl
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Borgerservice, Gitte Juhl

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kriminalforsorgen tager kontakt til Ydelsescenter for at ansøge om enkeltydelser senest 14 dage før løsladelse.
  Vejledning til ansøgning om enkeltydelser findes her.
  Vejledning til ansøgning om kontanthjælp findes her.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Klienten skal møde personligt op i Jobcentret og rådighedsvurderes en uge inden løsladelse og senest på løsladelsesdagen.

   

  Åbningstider i Jobcentret
  Mandag-tirsdag: 9.30-15.00
  Onsdag: lukket
  Torsdag: 12.00-17.00
  Fredag: 9.30-12.00

  Der kan desuden laves aftaler uden for normal åbningstid.

   

  Telefontider i Jobcentret
  Alle dage: 9.00-10.00 (onsdag lukket)

  Der kan desuden lægges besked på telefonsvaren.


  Ansvarlig i kommune
  Jobcenter og Ydelsescenter

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Ved henvendelse på løsladelsesdagen i Jobcentret tildeles sagsbehandler og første kontaktaftale aftales.

  Ansvarlig i kommunen
  Jobcentret
  Kirsten Rask
  Tlf.: 8964 4238
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Klienten skal skrive sig op i en boligforening og kan få vejledning her til i Social Indsats.
  Eventuel ansøgning om enkeltydelser til brug for indskud sendes til Ydelsescenter.
  Vejledning til ansøgning om enkeltydelser findes her.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenteret
  Under 30 år:
  Kirsten Rask
  Tlf.: 8964 4238
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Jobcentret, Kirsten Rask

   

  Over 30 år:
  Kirsten Rask

  Tlf.: 8964 4238
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Jobcentret, Kirsten Rask

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Det aftales med Jobcentret ved første henvendelse fra fængslet. 

  Jobcentret
   

  Under 30 år:
  Kirsten Rask
  Tlf.: 8964 4238
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Jobcentret, Kirsten Rask

  Over 30 år:
  Kirsten Rask
  Tlf.: 8964 4238
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Jobcenteret, Kirsten Rask

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  UU deltager ved første samtale med borgere under 30 år.

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcentret

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Rusmiddelcentret kontaktes

  Rusmiddelcentret - kontakt gennem Social Indsats
  Stationsstræde 51
  8370 Hadsten
  Ove Højer
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Social Indsats

  Ansvarlig hos kommunen
  Social Indsats
  Susanne Dehn-Andersen
  Tlf.: 2349 2443

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Det sker via egen læge. Er der brug for at søge om enkeltydelser, kontaktes Ydelsescenter
  Såfremt klienten har brug for hjælp til at tage kontakt til egen læge, kan dette ske via klientens bostøtte som kan bevilliges i Social Indsats.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelsescenter

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Social Indsats
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Social Indsats
  Jette Olesen
  Direkte tlf.: 2459 4515 (for samarbejdspartnere)
  Direkte tlf.: 2211 3258 (for borgere)
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Social Indsats
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Social Indsats
  Direkte tlf.: 2459 4515
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Social Indsats

  Sikkerhed på kommunen
  Ved løsladelse
  Såfremt der er særlige hensyn i forhold til kommunens personales sikkerhed, oplyser fængslet kommunen herom. Oplysningerne gives til Social Indsats.
  Kontaktperson: Connie Hansen

  Social indsats
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Social Indsats

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Social Indsats
  Direkte tlf.: 2459 4515
  Sikker mail: sikkerpost@favrskov.dk
  Emnefelt: Att.: Social Indsats

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk