Fanø Kommune

Nedenfor finder du Fanø Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Fanø Kommune
  Socialforvaltningen
  Skolevej 5-7
  6720 Fanø

  Udslusningskoordinator
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  -

   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere


  Kriminalforsorgen deltager i alle Ungesamrådsmøder, dvs. en gang om måneden. 
   
  Kriminalforsorgen bliver herudover inviteret til minimum et lokalrådsmøde og et kredsrådsmøde om året.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Margrethe Laursen
   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Ansvarlig hos kommune
  Margrethe Laursen
   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Kontakt Margrethe Laursen. Der aftales nærmere på løsladelsesmødet, sådan at det sikres, at der er penge på kontoen på løsladelsesdagen.

  Ansvarlig hos kommunen
  Margrethe Laursen
   

  varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Fanø Kommune ønsker i videst mulig omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger.
  Besked sendes til
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

  Der er indgået aftale mellem Politiet på Fanø, Kriminalforsorgen og Fanø Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Fanø Kommune hvis sag behandles af Fanø Politi.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Fanø Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp om samtidig ønsker at modtage hjælp.
  Politiets opgave i forbindelse med Projekt God Løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til Socialforvaltningen Fanø Kommune. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
  Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug for hjælp, og i disse tilfælde kontaktes Mette Von Qualen.
  Vedrørende anholdelse eller arrestanter som løsladelse i retten underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.  

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Socialafdelingen
  Skolevej 5-7, Nordby
  6720  Fanø
  Daglig åbningstid kl. 10-12, torsdag også kl. 15-17

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Fanø Kommune vil gerne indgå delegationsaftale med en evt. udstationeringskommune, såfremt Fanø varetager sagsbehandlingen under en udstationering og omvendt.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Margrethe Laursen

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Margrethe Laursen sikrer, at der følges op.

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Margrethe Laursen varetager det eksisterende samarbejde med UU i Esbjerg.


  Ansvarlig hos kommunen
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Birthe koordinerer med relevante fagpersoner. Fanø Kommune har et forpligtende samarbejde med Esbjerg Kommune omkring misbrugsbehandling for borgere over 18 år.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

   

  Såfremt der er tale om borgere med misbrugsproblematikker deltager kontaktpersonen fra Center for Misbrug, Esbjerg allerede ved løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse. Ved løsladelsesmødet koordineres handleplaner med Fanø Kommune. Der indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning. Udredning danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling.

  Kontaktpersonen udarbejder en social udredning som består af 2 dele. Den første del indeholder personlige oplysninger, og anden del indeholder analyse, vurdering og bevilling i forhold til misbrugsbehandling.

  Evt. personundersøgelse (§ 808 ved betingede domme) kan rekvireres ved Kriminalforsorgen i Frihed, Skolegade 31,1,. 6700 Esbjerg.
   

  Ansvarlig vedr. misbrugsbehandlingen er:

  Center for Misbrug
  Bakkevej 6
  6700 Esbjerg
  Manuela Sendzikowski
  masen@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 6423

  Sikker mail vedr. misbrugsbehandlingen er:

   b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Att.: Manuela Sendzikowski, Center for Misbrug, Esbjerg

  Husk at give Fanø Kommune, ved Margrethe Laursen, besked om, at der er taget kontakt til Center for Misbrug, Esbjerg vedrørende misbrugsbehandling i forbindelse med løsladelse. 

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Margrethe Laursen koordinerer med relevante fagpersoner.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

 • Bande-exit og radikalisering

  Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Margrethe Laursen

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Margrethe Laursen
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

   

  Radikalisering

  Radikalisering er en proces, hvori en person i stigende grad accepterer anvendelsen af udemokratiske eller voldelige midler i et forsøg på at opnå et bestemt politisk eller ideologisk mål.

  Info-hus
  I indsatsen for at forebygge politisk og religiøs radikalisering og terror er der oprettet et Infohus i Syd- og Sønderjyllands politi. Info-huset er et samarbejde mellem SSP og Forebyggelse i Esbjerg og Det Kriminalpræventive Sekretariat i Syd- og Sønderjyllands Politi.

  INFO-hus består i Syd og Sønderjyllands Politikreds af følgende medarbejdere fra politi og kommuner:

  Christian Østergård, specialkonsulent, Syd og Sønderjyllands Politi

  Julie Rishøj, sociolog, Syd og Sønderjyllands Politi

  Søren Hansen, specialkonsulent, SSP & Forebyggelse, Esbjerg Kommune

  Hvis du har spørgsmål eller brug for råd eller sparring er du altid velkommen til at kontakte Info-hus på tlf. 56 42 50 05

   

  KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger. Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i Fanø Kommune skal rettes til: Margrethe Laursen.

  Kontaktperson i KiF vedrørende KSP-samarbejde: Christian Eriksen.

   

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Margrethe Laursen
  Tlf.: 7666 0660
  Direkte tlf.: 7666 0624
  Sikker mail: sikkerpost@fanoe.dk  
  Mail: bgsomsl@fanoe.dk
  Emnefelt: Margrethe Laursen

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk