Faaborg-Midtfyn Kommune

Nedenfor finder du Faaborg-Midtfyn Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Udslusningskoordinator
  Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice Ringe
  Team Folkeregister
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Pension (husk også at underrette Udbetaling Danmark)
  Borgerservice Ringe
  Team Hjælpemidler
  Tlf.: 7253 1561
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk
  Emnefelt: Pension 

  Kontanthjælp
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 7253 7130
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk
  Emnefelt: Kontanthjælp/uddannelseshjælp

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Borgerservice Back.
  Tlf.: 7253 7130
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk
  Emnefelt: Enkeltydelse

  Ansøgningen vedlægges underskrevet med relevant dokumentation på huslejestørrelse og kontoudtog, som belyser formueforhold, samt dusørsedler, som dokumenterer aktuel indkomst.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Løbende forsørgelse, bolig mv.
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner

  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Direkte til borgerens sagsbehandler, såfremt borgeren ikke har en sagsbehandler, så hovedtilgangen til kommunen.
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børne- og Ungerådgivningen
  Fagsekretariatet
  Anne-Marie Storgaard
  Tlf.: 7253 3041
  Direkte tlf.: 7253 3062
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk
  Emnefelt: Anne-Marie Storgaard

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Michael Brøchner

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice Ringe
  Team Folkeregister
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

  For ansøgning om kontanthjælp se under punktet Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Hvis Faaborg-Midtfyn Kommune (Borgerservice) skal kunne tage stilling til berettigelse til engangshjælp, er det nødvendigt at indsende ansøgningsskema om kontanthjælp med tilhørende dokumentation senest 1 måned før løsladelse, hvis engangshjælpen skal kunne være disponibel på kontoen på løsladelsesdagen.
  Kriminalforsorgen (fængslerne) bedes forinden sikre, at NemKonto og skattekort er i orden, idet kommunen ellers ikke kan garantere en udbetaling på løsladelsesdagen.
  Med hensyn til beskæftigelse, bedes borgeren aftale tid i Jobcentrets visitation med henblik på at stille sig til rådighed. Denne bør finde sted inden eller umiddelbart efter løsladelse 


  Udslusningskoordinatoren vil til løsladelsesmødet udlevere relevante papirer som udfyldes. Samtidig vil der blive udleveret en huskeliste over de oplysninger og dokumentation for disse, der er nødvendig for at behandle ansøgning om kontanthjælp ved løsladelse.
  Huskelisten kan desuden ses her

   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Fremmøde: Jobcentre i åbningstiden på løsladelsesdagen.
  Lindevej 5, 5750 Ringe

  Tlf.: 7253 0700

  Ansvarlig hos kommune
  Michael Brøchner
  Mail: sikkerpost@fmk.dk
  Tlf.: 7053 7398

   

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Aftales på løsladelsesmødet eller i forbindelse med henvendelsen på løsladelsesdagen.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

   

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

   

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Ved løsladelse fra retten som varetægtsarrestant, bedes borgeren henvende sig snarest - og hvis muligt på løsladelsesdagen - i Jobcenter Lindevej 5, 5750 Ringe.

   

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Der er ingen kommunale anvisningsboliger.

  Ledige boliger i kommunen: www.fmk.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/koeb-eller-lej-kommunalt/lej-en-bolig

  Ansvarlig hos kommunen

  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  Faaborg-Midtfyn Kommune hører under UU Center Sydfyn - for unge under 25 år rettes henvendelse dertil i god tid inden løsladelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  UU-Center Sydfyn
  Ramsherred 5
  5700 Svendborg
  Tlf.: 6223 4675
  Mail: uucentersydfyn@svendborg.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Det koordineres i forbindelse med løsladelsesmødet, såfremt det er muligt. Her aftales nærmere om udredning m.m. med henblik på iværksættelse og bevilling af relevant behandling. 

  Ansvarlig hos kommunen

  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Aftales i forbindelse med løsladelses mødet.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:


  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398

  Sagsbehandler Gitte Bjerregaard Clemmensen

  Teamleder - Borgerservice Back Katrine Wandrup Bjørkholm
  Tlf.: 7253 7135

   

  Vedrørende borgere i risiko for radikalisering:
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398

   

  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

   

   

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Udslusningskoordinator Michael Brøchner
  Tlf.: 7253 7398
  Sikker mail: sikkerpost@fmk.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Katrine Wandrup Bjørkholm
  Direkte tlf.: 7253 7135
  Mail: kawab@fmk.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk