Esbjerg Kommune

Nedenfor finder du Esbjerg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Hovedkontakt til kommunen:
  Torvegade 74
  6700 Esbjerg

   

  Udslusningskoordinatorer

  For borgere over 30 år
  Anette Sørensen
  asor@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7415

  For borgere under 30 år
  Anne Fjord
  anf18@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7371

   

  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Jobcenter

    

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Husleje
  • Koordinering
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.
  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  B & A - Borgerservice
  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: att.: B & A - Borgerservice
  Oplysninger om aflysning af indsættelse til afsoning kan også meddeles telefonisk på 7616 1616

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.

  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  B & A - Borgerservice
  Sociale Ydelser, enkeltydelser

  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Sociale Ydelser

   

  Ansøgningen om huslejebetaling skal underskrives af indsatte eller der skal foreligge underskrevet fuldmagt til partsrepræsentation.

   

  Sammen med ansøgning fremsendes:

  • Dokumentation for huslejens størrelse, gerne lejekontrakt eller opkrævning. (Indsendes hver måned, hvis beløbet ændrer sig)
  • Kontoudtog over indsattes indestående i pengeinstitut (Indsendes hver 3. måned)
  • Dokumentation for indestående på konto i fængslet. Alternativt skal indestående og oplysning om evt. løbende indbetalinger fremgå af ansøgning (Indsendes hver 3. måned)
  • Dokumentation for evt. andre formueforhold. (Indsendes hver 3. måned)
  • Dokumentation for indtægter, f.eks. dusørsedler, lønsedler eller andet (Indsendes hver måned)
    

  Hvis borger ikke selv kan fremskaffe kontoudtog kan borger give samtykke til, at Sociale Ydelser må indhente dokumentationen (Blanket til samtykkeerklæring kan findes her)

  Spørgsmål om ansøgningsblanket og hvilken dokumentation, der skal vedlægges kan rettes til tlf.: 7616 1616 (Esbjerg Kommunes hovednummer). Spørg efter rådgiver i Sociale Ydelser, enkeltydelser. 
   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  For borgere over 30 år
  Anette Sørensen
  asor@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7415

  For borgere under 30 år
  Anne Fjord
  anf18@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7371

   

  Bolig, forsørgelse, aktivering og enkeltydelse

  B & A - Jobcenter
  Jobaktiv, Team Misbrug

  Anette Sørensen
  Tlf.: 7616 7415
  Mail: asor@esbjergkommune.dk

   

  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Anette Sørensen/Anne Fjord, Jobcenter

   

  Misbrugsbehandling

  Center for misbrug
  Bakkevej 6
  6700 Esbjerg

  Stoffri behandling:
  Manuela Sendzikowski
  masen@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 6423

  Substitutionsbehandling:
  Anni Grøndal
  ang12@esbjergkommune.dk
  Tlf: 7616 6415

  For tilsynsklieter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Jobcentret, Team Misbrug har kontakten til borgeren over en periode på typisk 3 måneder. Mindre komplicerede sager overgives til andre rådgivere i Jobcentret/Center for Misbrug. De komplicerede sager forbliver hos Jobcentret, Team Misbrug.

  Kontaktpersonen i Jobcenter, Team Misbrug følger op på alle sager, hvor sagsbehandlingen ikke er videregivet til andre sagsbehandlere. Herudover følger kontaktpersonen op på prøveløsladte på døgnbehandlingssteder senest 4 uger efter løsladelse.

  Ukomplicerede sager som er henvist til/fra Team Misbrug følges op af den implicerede sagsbehandler.

  KiF varetager tilsyn for 2/3 dels løsladte.

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe.

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  B & K - Familierådgivningen
  Storegade 182
  6705 Esbjerg Ø

  Fagkoordinator Jens Birkmose
  Tlf.: 7616 1616, lokal 63500

  Mobil: 2048 5088

  Mail: jebir@esbjergkommune.dk

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til
  Løsladelse
  Torvegade 74
  6700 Esbjerg
  Folkeregisteret

  For borgere over 30 år
  Anette Sørensen
  asor@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7415

  For borgere under 30 år
  Anne Fjord
  anf18@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7371

   

  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Jobcenter

   

  Manuela Sendzikowski, Center for Misbrug, deltager i mødet ved misbrugsproblematikker.

   

  LYNC vil fremadrettet blive inddraget som en mulig mødeafholdelsesløsning.

   

  Sager hvor det ikke er muligt at etablere et løsladelsesmøde

  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Anette Sørensen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til (skal sendes direkte til folkeregisteret)
  B & A - Jobcenter
  Torvegade 74
  6700 Esbjerg
  Folkeregistret  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk 
  Emnefelt: Meddelelse om løsladelse

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsattes forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Kontanthjælp
  Torvegade 74
  6700 Esbjerg
  Email: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Jobcenter

  Medbringer relevante papirer som udfyldes på løsladelsesmødet. På mødet får borgeren udleveret en huskeliste med minimumskrav til kontanthjælpsansøgningen:

   

  Huskelisten indeholder følgende punkter:

  • Dokumentation for de sidste 3 måneders indtægt (fx arbejdsdusør i fængslet, dusørsedler)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog

  Link til elektronisk ansøgning om kontanthjælp:

  http://www.esbjergkommune.dk/borger/jobsøgning-og-ledighed/jobsøgning-og-ledighed/kontanthjælp--uddannelseshjælp-integrationsydelse.aspx

   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Borgeren fremmøder på løsladelsesdagen på:

   

  Hvis borgeren er over 30 år:

  Jobcentret i Esbjerg
  Visiteringsafdelingen

  Exnersgade 33
  6700 Esbjerg

  Tlf.nr.: 7616 7300

   

  Åbningstider

  Mandag-onsdag: 9.00-12.30

  Torsdag: 9.00-12.30 og 15.00-16.30
  Fredag: 9.00-11.30

  Det er nødvendigt at ringe forinden og få en tid til samtale.

   

  Hvis borgeren er under 30 år:

  Uddannelseshuset i Esbjerg

  Spangsbjerg Møllevej 70

  6705 Esbjerg

  Tlf. nr.: 7616 5500

   

  Åbningstider

  Mandag-onsdag: 9.00-12.30

  Torsdag: 9.00-12.30 og 15.00-16.30
  Fredag: 9.00-11.30

  Det er nødvendigt at ringe forinden og få en tid til samtale.

   

  Ansvarlig hos kommune
  Anette Sørensen og Anne Fjord

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse sættes der fokus på borgerens arbejdsevne.

  Inden løsladelse har kontaktpersonen fra Jobcentret, Team Misbrug, udarbejdet jobplan såfremt der er tale om et aktiveringsforløb for borgeren

   

  Ansvarlig hos kommune
  Anette Sørensen og Nynne Højbjerg

   

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Det er medarbejderen på det enkelte tilbud, der har ansvaret for, at støtte borgeren i dennes kontakt med Jobcentret. 
  Kriminalforsorgen har pligt til at vejlede og bistå en varetægtsarrestant for at begrænse de erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige ulemper, der følger af varetægtsfængslingen. Kriminalforsorgen skal i den forbindelse formidle kontakt til personer, institutioner og myndigheder, der efter anden lovgivning kan yde bistand.

  Kriminalforsorgen har endvidere i en lang række tilfælde underretningspligt overfor andre offentlige myndigheder, hvis den indsatte modtager en offentlig ydelse.

  Esbjerg Kommune har indgået aftale med Politiet i Esbjerg, Arresten samt Kriminalforsorgen omkring hjemløse borgere der:

  • Løslades efter endt kort afsoning
  • Løslades under sagen fra arresten, hvis efterforskningen er tilendebragt og politiet ikke kan holde dem længere efter retsplejelovens § 762, st. 1 nr. 3
  • Løslades fra arresten efter dom, hvor varetægtsfængslingens længde svarer til den dømte straf
  • Løslades i retten efter dom, men hvor pågældende bliver indkaldt til senere afsoning, idet dommen ikke er stor nok til direkte afsoning
  • Løslades af politiet eller i grundlovsforhør

   

  Det er politiets ansvar at sikre, at der skabes kontakt til de relevante personer i Esbjerg Kommune fx via ledsagelse til tilbuddet i forhold til nedennævnte målgruppeinddeling:

  Mind-lab projektet for 18-30-årige borgere fra Esbjerg Kommune, der løslades fra varetægt eller får dom til senere afsoning. Projektet løber frem til den 31. december 2015. Ønskes oplysninger om projektet, kan Vinnie Lyngsøe træffes på tlf.nr. 7255 7340.

  Under 18 år:

  Esbjerg Kommune
  Børn og Familie
  Storegade 182
  6705 Esbjerg Ø

   

  Jens Birkmose
  Tlf.: 7616 3761
  Mob.: 2048 5088

  Mail: jebir@esbjergkommune.dk

   

  18-29 år

  Skjoldbo
  Skjoldsgade 41
  6700 Esbjerg
  Tlf.: 7616 4860

  Mail: skjoldbo@esbjergkommune.dk

  Der kan altid træffes personale på ovenstående telefonnummer.

   

  Over 29 år

  Forsorgshjemmet
  Exnersgade 47b
  6700 Esbjerg

  Tlf.: 7413 2777

  Mail: forsorgshjemmet@esbjergkommune.dk

   

  Kvinder med særlige behov

  Som udgangspunkt er det alderen, der er afgørende for, hvor den enkelte kvinde henvises til. Særligt udsatte kvinder, som har behov for særlig omsorg, kan henvises til:

  Stormly
  Jerrigsvej 40
  6710 Esbjerg V

  Tlf.: 7515 3234

  Mail: stormly@esbjergkommune.dk

   

  Varetægtsarrestanter
  Der er indgået aftale om, at ingen myndighed slipper, før en anden har overtaget.
  Det er medarbejderen på det enkelte tilbud, der har ansvaret for, at borgerens problemstillinger afdækkes, og at der igangsættes de nødvendige indsatser.

   

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe.

   

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  På løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse afklares borgerens boligsituation.

  På løsladelsesmødet afdækkes desuden borgerens ressourcer i forhold til at fastholde egen bolig.

  Via samarbejde mellem fængsel og Esbjerg Kommune kan en løsningsmodel være at sikre borgerens tilmelding i boligforeningerne i Esbjerg Kommune.

  Kommunen har en akutventeliste i forhold til bolig.

  Er der tale om 2/3 dels løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare hvorvidt borgeren har en løsladelsesadresse.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Bolig
  Torvegade 74
  6700 Esbjerg

  For borgere over 30 år
  Anette Sørensen
  asor@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7415

  For borgere under 30 år
  Anne Fjord
  anf18@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7371

   

  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk 
  Emnefelt: Jobcenter

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  -

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
   

  Hvis borgeren er under 30 år:

  Uddannelseshuset i Esbjerg
  Spangsbjerg Møllevej 70
  6705 Esbjerg

  Tlf.nr.: 7616 5500

   

  Åbningstider

  Mandag-onsdag kl. 9.00-12.30
  Torsdag kl. 9-12.30 og 15.00-16.30
  Fredag kl. 9-11.30

  Det er nødvendigt at ringe forinden og få en tid til samtale.

   

  Bolig
  Torvegade 74
  6700 Esbjerg

  For borgere over 30 år
  Anette Sørensen
  asor@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7415

  For borgere under 30 år
  Anne Fjord
  anf18@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7371

   

  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Jobcenter


  I de tilfælde, hvor forsørgelsesgrundlaget er kontanthjælp eller understøttelse. Der koordineres med henblik på godkendelse af jobplan.

   

  Ansvarlig hos kommunen
   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  Såfremt der er tale om borgere med misbrugsproblematikker deltager kontaktpersonen fra Center for Misbrug allerede ved løsladelsesmødet 3 måneder før løsladelse. Ved løsladelsesmødet koordineres handleplaner. Der indhentes samtykkeerklæring med henblik på indhentning af relevante oplysninger til brug for udredning. Udredning danner grundlag for behandlingstilbud og bevilling.

  Kontaktpersonen udarbejder en social udredning. Den indeholder personlige oplysninger, indeholder analyse, vurdering og bevilling i forhold til misbrugsbehandling.

  Evt. udarbejdede personundersøgelser (§ 808 ved betingede domme) kan der anmodes om, ved arbejdet med udfærdigelsen af Center for Misbrugs udredning.

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Center for Misbrug
  Bakkevej 6
  6700 Esbjerg
  Manuela Sendzikowski
  masen@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 6423

  sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Att.: Manuela Sendzikowski, Center for Misbrug

   

  Såfremt der er tale om alternativ behandling er kommunens ansvarlige

  B & A - Jobcenter
  Team Misbrug
  Torvegade 74
  6700 Esbjerg

  For borgere over 30 år
  Anette Sørensen
  asor@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7415

  For borgere under 30 år
  Anne Fjord
  anf18@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7371

   

   

  Sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk 
  Emnefelt: Misbrugsbehandling

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  På løsladelsesmødet sættes der fokus på øvrig behandling i kommunalt regi. Den ansvarlige i kommunen koordinerer med øvrige relevante sagsbehandlere.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Øvrig behandling
  Torvegade 74
  6700 Esbjerg

  For borgere over 30 år
  Anette Sørensen
  asor@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7415

  For borgere under 30 år
  Anne Fjord
  anf18@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7371

   

  sikker mail: b-a-sikkerpost@esbjergkommune.dk
  Emnefelt: Att.: Jobcenter

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den (lokale) kommunale exit-enhed varetages af:

  Esbjerg Kommune, SSP
  Torvegade 23
  6700 Esbjerg
  Søren Hansen
  Mail: shan@esbjergkommune.dk

  Esbjerg Kommune, Sociale Ydelser
  Grønvangsvej 9A
  6700 Esbjerg
  Pia Skov
  Mail: psk1@esbjergkommune.dk

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Mail: shan@esbjergkommune.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig:

  KSP afholdes hver 4. uge - tirsdag fra kl. 15.00. KSP afholdes efter PSP. Hvis Kriminalforsorgen har sager til KSP, kontaktes politiet og kommunen.

  KiF Esbjerg
  Skolegade 31,1
  6700 Esbjerg
  Tlf.: 7255 7357
  Mail: kif.esbjerg@kriminalforsorgen.dk
  Emnefelt: Att.: Vinni Lyngsøe
   

 • Særlige aftaler

   

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Der er ikke truffet særlige aftaler i forhold til denne gruppe.

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer

  Anette Sørensen
  asor@esbjergkommune.dk
  Tlf.: 7616 7415

   

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

   

 • Ideen med det hele

   

   

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk