Egedal Kommune

Nedenfor finder du Egedal Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Egedal Kommune
  Center for Borgerservice
  Egedal Rådhus
  Dronning Dagmars Vej 200
  3650 Ølstykke
  Tlf.: 7259 6000

  Udslusningskoordinator/Borgerkoordinator
  Lone Iversen, Center for Borgerservice, varetager opgaven i forbindelse med kontakt ved udslusning.
  Tlf.: 7259 6868
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

  Undtagelse til hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk 
  Emnefelt: Att.: Folkeregisteret  

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til 
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Kontanthjælpsteam

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Kontanthjælpsteam

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Ingen andre aftaler.

   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Kan der ikke afholdes et møde, må det ske pr. mail eller telefonisk.

   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Borgerkoordinator

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til 
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Folkeregisteret 

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Gennem borgerkoordinatoren
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

   

  Det er vigtigt, at Kriminalforsorgen i de tilfælde, hvor en person skal løslades, og hvor pågældende ønsker hjælp fra kommunen, tidligst muligt foranlediger kontakt til kommunen, således at kommunen er i stand til at afgøre en sag om engangshjælp inden 2 uger før løsladelsen. Der skal benyttes ansøgningsskema, som kan rekvireres i kommunens Center for Borgerservice. Dette skal være kommunen i hænde senest 3 uger før løsladelsen.
  Kommunen har ikke mulighed for at udbetale kontante beløb. Det tager almindeligvis mindst 3 bankdage at gennemføre en udbetaling via bankoverførsel. Der kan dog i helt særlige tilfælde overføres penge fra dag til dag, ligesom der på henvendelsesdagen kan udleveres rekvisition til f. eks. indkøb af fødevarer.
  Hvad angår løsladelse af anholdte og varetægtsfængslede, er det vigtigt, at Kriminalforsorgen eller anklagemyndigheden straks kontakter kommunen på det tidspunkt, hvor løsladelsestidspunktet er kendt.

   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Gennem borgerkoordinatoren

   

  Ansvarlig hos kommune
  Borgerkoordinatoren

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Gennem borgerkoordinatoren

  Ansvarlig hos kommunen
  Borgerkoordinatoren

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kontakt borgerkoordinatoren

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Henvendelse skal ske til:
  Borgerkoordinatoren i Center for Borgerservice
  Dronning Dagmars Vej 200
  3650 Ølstykke

  Åbningstider 

  Mandag-onsdag: 10.00-14.00

  Torsdag: 10.00-17.30

  Fredag: 10.00-12.00

   

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Kontakt borgerkoordinatoren 

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Kontakt borgerkoordinatoren

  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Borgerkoordinator

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Kontakt borgerkoordinatoren
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk

  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Kontakt borgerkoordinatoren

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Borgerkoordinator

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Kontakt borgerkoordinatoren 
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator  

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Borgerkoordinator

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Kontakt borgerkoordinator
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Borgerkoordinator  

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af

  Troels Birk
  SSP-konsulent

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator  

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@Kriminalforsorgen.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Sikker mail: sikkerpost@egekom.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerkoordinator

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2015 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2016.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk