Dragør Kommune

Nedenfor finder du Dragør Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge. 

 • Hovedkontakt til kommunen
  Borger og Social
  Kirkevej 7
  2791 Dragør
   
  Flemming Bøchmann Andersen
  Tlf.: 3289 0241
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
  Emnefelt: Flemming Bøchmann Andersen
   
  Dragør Kommune ønsker samarbejde om løsladelse etableret tidligst muligt i forløbet.
   
  Udslusningskoordinator
  -
   
  Undtagelser fra hovedtilgang
  • Koordinering
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit

  KSP-kontaktperson
  Politiassistent Peter Bach, Den Kriminalpræventive Afdeling, Københavns Politi
  Tlf.: 3521 5083
  Mail: PBA005@politi.dk
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Ved handleplaner for voksne er det Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune
  Mail: Kommunen@taarnby.dk
   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
  Emnefelt: Att.: Børneteam

 • Løsladelsesmøde
  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Hvis der alene er tale om almindelig råd og vejledning i forbindelse med løsladelse, så skal henvendelse ske til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
  Emnefelt: Att.: Borger og Social
   
  Misbrugsbehandling, psykisk sygdom
  Handicap og Psykiatri
  Mail: Kommunen@taarnby.dk

  Under 18 år
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
  Emnefelt: Att.: Børneteam

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Henvendelse til kontaktpersonerne Flemming Bøchmann Andersen eller Annette Lind, som tager stilling til, hvem det er relevant der deltager i løsladelsesmøde.

   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Afdelingschef Borger og Social - Fakhra Majeed
 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  I tværfagligt samarbejde skal den løsladte aflevere ansøgning om kontanthjælp, dokumentation for sidste 3 måneders indtægter, dokumentation for udgifter, samt kontoudtog.


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Borgeren møder på løsladelsesdatoen på Jobcenteret i
  Tårnby Kommune
  Amager Landevej 76
  2770 Kastrup

  Ansvarlig hos kommune
  Afdelingschef Fakhra Majeed - Borger og Social
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
  Direkte mail: fakhram@dragoer.dk

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Borger henvender sig i Jobcenteret i
  Tårnby Kommune
  Amager Landevej 76
  2770 Kastrup

  Ansvarlig hos kommunen
  Afdelingschef Fakhra Majeed - Borger og Social
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
  Direkte mail: fakhram@dragoer.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Ingen særlige aftaler.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Dragør Kommune vil vurdere sagerne individuelt, men vil sædvanligvis forblive handlekommune for borgerne. 

 • Bolig
  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Dragør Kommune råder ikke over akutboliger. Der kan kun anvises midlertidig løsninger ved henvisning til kontaktpersonerne.

   

  Ansvarlig hos kommunen

  Afdelingschef Fakhra Majeed - Borger og Social
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk
  Direkte mail: fakhram@dragoer.dk

 • Uddannelse
  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Borger henvender sig i
  Jobcenteret
  Tårnby Kommune
  Amager Landevej 76
  2770 Kastrup
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  UU-vejledningen i Tårnby Kommune

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Misbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Handicap og Psykiatri Tårnby Kommune varetager stofmisbrugsbehandling på vegne af Dragør Kommune. 
  Ved alkoholbehandling skal henvendelsen ske til Borger og Social, se under punktet Hovedkontakt.
   

  Stofmisbrug
  Mail: Kommune@taarnby.dk  
  Emnefelt: Handicap og psykiatri
  Tlf.: 3247 1111

   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Ansvar i kommunen sørger for videreformidling til relevante fagpersoner.

  Ansvarlig hos kommunen
  Fakhra Majeed
  Direkte mail: fakhram@dragoer.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  SSP-medarbejder Peter Henriksen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Exit-ansvarlig Peter Henriksen
  Mail: peterh@dragoer.dk 

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejde

  Kontaktperson
  SSP-medarbejder Peter Henriksen
  Direkte mail: peterh@dragoer.dk

  Afdelingschef Flemming Bøchmann Andersen
  Direkte mail: flemminga@dragoer.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: borgerogsocial@dragoer.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Afdelingschef Flemming Bøchmann Andersen
  Mail: flemminga@dragoer.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang i samspil med andre kommuner i Region Hovedstaden 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk