Direktoratet

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100 
1401 København K
Tlf.: 7255 5555  Fax:  7255 5556
E-mail: dfk@krfo.dk
EAN nr.: 5798000125216 CVR 53383211 P.nr. 1003393488
EAN nr.: 5798000126282 (Kriminalforsorgens Koncern-IT)
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15

Koncernledelsen
Tlf. 7255 4100
kse@krfo.dk
Direktør Thorkild Fogde
Centerdirektør for Center for Straffuldbyrdelse Lykke Sørensen
Centerdirektør for Center for HR og Ressourcer Peter Henneberg
Centerdirektør for IT (vakant)
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Peter Westh Christensen
Områdedirektør for Midt- og Nordjylland Una Jensen
Områdedirektør for Hovedstaden Anne Erlandsen
Områdedirektør for Syddanmark Mia Heckscher
Områdedirektør for Sjælland Rasmus Andersen 
Opgaver: Koncernledelsen har til opgave at binde Kriminalforsorgen sammen på tværs. Den består af direktøren for Kriminalforsorgen, de tre centerdirektører i direktoratet og de fire områdedirektører. Koncernledelsen har ansvar for overordnet politik, ledelse og strategi for hele Kriminalforsorgen.
 
Koncernsekretariatet

Koncernledelse og Kommunikation
Tlf. 7255 4100
kse@krfo.dk
Sekretariatschef Lars Aarud Krogh, tlf. 7255 4131
Kommunikationschef Via Christensen, tlf. 7255 4134
Pressevagt: Tlf. 7255 4141
Opgaver: Ledelsesbetjening, mødeplanlægning, tværgående koordinering, samarbejde med Justitsministeriets departement og internationale besøg. Pressehåndtering, interne og eksterne medier, identitet/branding og kommunikationsrådgivning.

Koncern Styring og Controlling
Tlf. 7255 4100
kse@krfo.dk
Chef for Koncern Styring og Controlling Mads Fly-Hansen, tlf. 7255 4139
Opgaver: Data, statistik, controlling, styring og driftsoptimering. Statistikvirksomhed vedrørende indsatte, klienter og ansatte. Vedligeholdelse og udvikling af Ledelsesinformationssystemet (LIS).

Koncernsekretariatet for Udvikling
Tlf. 7255 4100
ksu@krfo.dk
Chef for Koncernsekretariatet for Udvikling Peter Westh Christensen
Opgaver: Implementering, afrapportering, opfølgning og projektledelse af flerårsaftale projekter, projektledelse, porteføljestyring af udviklingsprojekter

Center for Straffuldbyrdelse
Centerdirektør Lykke Sørensen

Koncern Sikkerhed
Tlf. 7255 4900
centerforstraffuldbyrdelse@krfo.dk
Chef for Koncern Sikkerhed Lars Rau Brysting, tlf. 7255 4901
Opgaver: Overordnede sikkerhedsstrategier og koordinering af centrale indsatsområder vedrørende f.eks. radikalisering/voldelig ekstremisme, bander, bandeexit, ulovlige effekter, ulovlig kommunikation samt indsatser mod vold og trusler mod personalet. Styring af kriminalforsorgens efterretningsarbejde og samarbejdet med andre centrale statslige aktører, herunder monitering af særlige indsatte og grupper af indsatte. Standardisering af personligt sikkerhedsudstyr og sikringsteknik, herunder koordineringen af bygge- og sikringsprojekter.

Koncern Resocialisering
Tlf. 7255 4600
centerforstraffuldbyrdelse@krfo.dk
Chef for Koncern Resocialisering Tina Engelbrecht Ising, tlf. 7255 4601
Opgaver: Overordnet planlægning og udvikling af indsatser under straffuldbyrdelsen og af den resocialiserende indsats generelt. Udvikling af indsatser blandt andet vedrørende misbrugsbehandling, programmer, uddannelse af indsatte, fritid, indsattes adgang til it, sundhedsmæssig betjening, den socialfaglige indsats i både fængsler, arresthuse og KiF, alternativer til frihedsstraf og særlige grupper indsatte. Løbende evaluering og dokumentation af en række resocialiserende indsatser og akkreditering af behandlingsindsatsen i institutionerne. Sammenhængende klientforløb, herunder udvikling og brug af redskaber målrettet den enkelte klient, dvs. personundersøgelser, samfundstjeneste, alkolås-ordning, egnethedsvurderinger i forhold til afsoning med fodlænke, modtagelsesafdelinger, afsonings- og handleplaner, risiko- og behovsvurdering (LS/RNR), motiverende samtaleintervention (MOSAIK), god løsladelse, generelle socialfaglige spørgsmål.

Koncern Klientsagsbehandling
Tlf. 7255 4500
klientsager@krfo.dk
Chef for Koncern Klientsagsbehandling Gitte Møller Larsen, tlf. 7255 4512
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-15
Opgaver: Generel og konkret sagsbehandling. Controlling og forvaltningsrevision vedrørende strafberegning, udsættelse og benådning, afsoning med fodlænke, afsoning uden for et fængsel eller arresthus, overførsel til fortsat afsoning i anden institution eller udlandet, udgang, prøveløsladelse, genindsættelse, strafafbrydelse, frihedsgoder til livstids- og forvaringsdømte og grønlandske anbragte. Domstolsprøvelse.

Koncern Jura
Tlf. 7255 4700
Lkoncern.jura@krfo.dk
Chef for Koncern Jura Jakob Schiøler, tlf. 7255 4701
Opgaver: Udfærdigelse af retsregler vedrørende indsatte og klienter mv. Fortolkning af love, bekendtgørelser og cirkulærer. Ministerbetjening, herunder besvarelse af Folketingsspørgsmål. Folketingets Ombudsmands inspektioner.

Center for HR og Ressourcer
Centerdirektør Peter Henneberg

Koncern HR
Tlf. 7255 4200
chr@krfo.dk
Chef for Koncern HR Tine Vigild, tlf. 7255 4201
Opgaver: Personalepolitik og -udvikling. Personalejuridisk sagsbehandling, herunder retningslinjer og klagesager. Arbejdsmiljø. Personaleadministrative opgaver vedrørende direktoratets personale og visse andre personalegrupper. Overenskomstforhandlinger mv.

Koncern Ressourcer
Tlf. 7255 4300
chr@krfo.dk
Chef for Koncern Ressourcer Line Wagner, tlf. 7255 4301
Opgaver: Udarbejdelse af finanslovsbidrag mv., planlægning og budget for den samlede Kriminalforsorg, kapacitets- og belægsplanlægning og styring, udgiftsopfølgning. Fortsat udvikling og implementering af ressourceallokeringsmodel. Konkret fastlæggelse og opfølgning på økonomiske mål- og resultatkrav jf. resultatkontrakter med fængsler mv. Planlægning og styring af Kriminalforsorgens produktionsvirksomhed. Planlægning, styring og vedligeholdelse af Kriminalforsorgens bygninger.

Koncern Regnskab
Tlf. 7255 4800
chr@krfo.dk
Chef for Koncern Regnskab Henning Jensen, tlf. 7255 4801
Opgaver: Regnskabsaflæggelse, lønadministration og regnskab for den samlede Kriminalforsorg. Udvikling og implementering af økonomisystemer. Intern servicefunktion for direktoratet.

Koncern Anlæg
Tlf. 7255 4000
anlaegsenheden@krfo.dk
Chef for Koncern Anlæg Erik Bang, tlf. 7255 4001
Opgaver: Større anlægsarbejde, herunder det nye fængsel på Falster og ny anstalt i Nuuk, Grønland.

Kriminalforsorgens Uddannelsescenter
Biskop Svanes Vej 69 
3460 Birkerød
Tlf. 7255 3900
kriminalforsorgens.uddannelsescenter@krfo.dk
Uddannelseschef Anne Bunimowicz, tlf. 7255 3914

Koncern IT
Tlf. 7255 4400
it-kontoret@krfo.dk
Chef for Koncern IT (vakant), tlf. 7255 4401
Opgaver: Strategi, udvikling og planlægning på it-området. Leverandørkontrakter. Drift og support af it i Kriminalforsorgen og Justitsministeriets it-fællesskab.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk