Dine rettigheder

Kære og klage
Du kan klage over dommerens afgørelse om varetægtsfængsling og eventuelt isolation til en højere ret. Det kaldes at kære afgørelsen. Din forsvarer vil vejlede dig nærmere om det.

Du kan forlange at få politiets afgørelser om kontrol af besøg og breve indbragt for retten.

Du har altid ret til at udtale dig, før din sag behandles.

Afslag og afgørelser, der ikke giver dig medhold, skal normalt begrundes, og du har ret til at få afgørelsen skriftligt. Du har også ret til at få en kopi af det skriftlige materiale, der findes, og til at udtale dig om det, før afgørelsen træffes.

Nogle af de afgørelser, der træffes af kriminalforsorgsområdet, kan du klage over til Direktoratet for Kriminalforsorgen. Hvis der er mulighed for at klage, skal du have besked om det, når du modtager afgørelsen. Du skal klage senest to måneder, efter du har modtaget kriminalforsorgsområdets beslutning.

Der gælder dog særlige regler i sager om valg af afsoningsinstitution, udelukkelse fra fællesskab og overførsel imellem Kriminalforsorgens institutioner. I disse sager har du ikke ret til at se det skriftlige materiale og dermed også en begrænset ret til at få en begrundelse for afgørelsen.

Du kan også klage til kriminalforsorgsområdet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen over personalets adfærd. Klager du over fængselspersonalets adfærd, skal du have et svar inden to uger efter, du har klaget. Retten kan afvise din klage, f.eks. fordi retten mener, den er grundløs. Men retten kan også afvise din klage, hvis du f.eks. klager mere end fire uger efter, at det forhold, som klagen drejer sig om, har fundet sted.

Afgørelser i klager kan indbringes for Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden kan ikke selv ændre en afgørelse, men kan bede kriminalforsorgsområdet eller Direktoratet for Kriminalforsorgen om at se på sagen igen. Ombudsmandens henstillinger vil i praksis blive fulgt.

Besøg af forsvarer
Du har altid ret til at få ukontrolleret besøg af din beskikkede forsvarer og skrive brev til vedkommende, uden at nogen kontrollerer det. Du har samme ret til at skrive til retten, justitsministeren, Direktoratet for Kriminalforsorgen og Folketingets Ombudsmand og modtage svar.

Adgang til regler
Du har ret til at se, hvad der står i Kriminalforsorgens regler og i De Europæiske Fængselsregler, samt hvad arresthuset har af særlige regler.

Behandling af persondata
Når du er indsat i en af Kriminalforsorgens institutioner, vil der blive indsamlet og behandlet personlige oplysninger om dig ved hjælp af elektronisk databehandling.

Ifølge loven har du ret til:

  • at bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig.
  • at bede om, at forkerte eller fuldstændige oplysninger om dig rettes.
  • at få slettet oplysninger om dig, hvis de ikke er relevante for fuldbyrdelsen af en straf.
  • at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Valg
Du har ret til at brevstemme ved folketingsvalg, kommunalvalg mv. I øvrigt har du ret til at deltage i anden form for lovlig, politisk virksomhed.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk