Hjælp til et liv i frihed

For mange af Kriminalforsorgens klienter er det svært at få hul på livet i frihed, når de bliver løsladt. De står ofte alene med udfordringerne omkring bolig, forsørgelse, job- og uddannelsessøgning – men også de dagligdags gøremål og dét at få gang i et fritidsliv med nye sociale relationer. For alt for mange bliver løsningen at vende tilbage til gamle vaner og netværk – og begå ny kriminalitet.

Klienterne skal styrkes i troen på sig selv
I begyndelsen af 2016 startede Røde Kors det frivillige mentorprojekt Primus Motor med inspiration fra et lignende succesfuldt projekt i Norge. Med Primus Motor stiller Røde Kors frivillige mentorer til rådighed, der skal hjælpe Kriminalforsorgens klienter i overgangen fra livet i fængslet til et liv i friheden og til at skabe rammerne for en tilværelse uden kriminalitet. Røde Kors lægger vægt på, at mentorordningen ikke må blive et afhængighedsskabende tilbud, men at klienterne sammen med mentorerne skal arbejde med at styrkes i troen på sig selv, finde veje til nye netværk og vilje til at klare en hverdag uden kriminalitet.

Et supplement til Kriminalforsorgens arbejde
”Primus Motor er et meget relevant projekt for mange af vores klienter, så vi er glade for, at projektet nu udvides til at omfatte fire kommuner mere. Vi ved, at rigtig mange har svært ved at håndtere de krav og udfordringer, der møder dem i forbindelse med løsladelsen. Derfor vil de have stor gavn af at have nogle ressourcestærke personer omkring sig, der kan støtte dem i den periode, hvor de skal etablere et liv i frihed,” siger Sarah Juul Ekknud fra Center for Straffuldbyrdelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

”Kriminalforsorgen har selvfølgelig stadig myndighedsopgaven, og vi skal fortsat give klienterne de tilbud, som vi fagligt vurderer, er nødvendige og tilstrækkelige i forbindelse med løsladelsen. Mentorprojektet skal altså tænkes som et godt supplement til vores egen indsats. Projektet har samtidig den styrke, at det evalueres systematisk, og at der foretages en effektmåling, for at undersøge, hvad en frivillig mentorordning rent faktisk betyder for deltagernes recidiv til ny kriminalitet.”

Mentorernes roller spænder bredt
Målgruppen for projektet er klienter over 25 år, som endnu mangler at afsone mindst to måneder af en fængselsstraf. I et mentorforløb tilbydes klienterne to frivillige mentorer. De etablerer en relation til klienten 2-4 måneder inden løsladelsen og følger dem herefter i op til et år efter løsladelsen. Mentorernes roller spænder bredt: følgeskab til netværksskabende aktiviteter som foreningsliv og kulturelle tilbud, opmuntring og hjælp til jobsøgning, støtte til hverdagens gøremål, emotionel støtte osv.

Projektet udvides nu med fire kommuner
Projektet er allerede startet for klienter med bopæl i Aarhus Kommune, og i øjeblikket orienteres Kriminalforsorgens personale i institutionerne i Område Syddanmark om projektet, så klienter, der skal løslades til Aalborg, Esbjerg, Vejle og Odense kommune, kan få tilbud om at være med i projektet.

Da der er tale om et projekt, der benytter effektevaluering, udtages halvdelen af de klienter, som viser interesse for deltagelse til et mentorforløb, mens resten er kontrolgruppe. Projektet har modtaget midler fra Trygfonden og evalueres i samarbejde med Flemming Balvig professor emeritus ved Københavns Universitet.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk