Brønderslev Kommune

Nedenfor finder du Brønderslev Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Brønderslev Kommune
  Socialcentret
  Ny Rådhusplads 1
  9700 Brønderslev

  Birthe Fyenbo
  Tlf.: 9945 4545
  Direkte tlf.: 9945 5536
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Birthe Fyenbo 

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt 

  • Indsættelse
  • Koordingering
  • Løsladelsesmøde
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse
  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  9700 Brønderslev
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Socialcentret
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Birthe Fyenbo

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Socialcentret

  Emnefelt: Birthe Fyenbo

 • Koordinering
  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Ungecentret
  18-30 år

  Hanne Jespersen
  Tlf.: 4129 6377
  Mail: hanne.jespersen@99454545.dk

  Over 30 år
  Lisbeth Wiik
  Tlf.: 9945 4547
  Mail: Lisbeth.Wiik@99454545.dk

  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Den relevante kontaktperson

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Jobcentret kontaktes. I tilfælde hvor henvendelsen ikke vedrører Jobcentrets arbejdsområde videreformidles henvendelsen til rette person eller afdeling. 
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Socialcentret
  Birthe Fyenbo
  Tlf.: 9945 4545
  Direkte tlf.: 9945 5536
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Birthe Fyenbo


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Pernille Høeg
  Tlf.: 9945 4413
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Pernille Høeg

   

 • Løsladelsesmøde
  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Ungecentret
  18-30 år
  Hanne Jespersen
  Mail: hanne.jespersen@99454545.dk

  Over 30 år
  Lisbeth Wiik
  Tlf.: 9945 4547
  Mail: Lisbeth.Wiik@99454545.dk

  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Den relevante kontaktperson 

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Brønderslev Kommune ønsker at modtage meddelelse om, hvornår den prøveløsladte får udgang. I forhold til planlægningen heraf ønskes der kontakt til Jobcentret senest 4 uger før prøveløsladelsen.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Lisbeth Wiik, Jobcentret

 • Meddelelse om løsladelse
  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.


  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til

  Borgerservice
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Ved ansøgning om forsørgelse skal der ske henvendelse til Ydelseskontoret senest 4 uger før prøveløsladelse. Ansøgning med informationer om dokumentation rekvireres i Ydelseskontoret. Der sendes ansøgningsskema til fængslet. Det udfyldte skema returneres til Ydelseskontoret v/Birthe Fyenbo. Ansøgningen behandles og udbetalingen iværksættes til løsladelsesdagen.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Den løsladte skal henvende sig i Unge-/Jobcentret senest dagen efter løsladelsen.

  Ansvarlig hos kommune
  Ungecenteret
  18-30 år
  Hanne Jespersen
  Tlf.: 4129 6377
  Mail: hanne.jespersen@99454545.dk

  Over 30 år
  Lisbeth Wiik
  Tlf.: 9945 4547
  Mail: Lisbeth.Wiik@99454545.dk

  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Den relevante kontaktperson 

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Dette sker i samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Jobcentret.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Hanne Jespersen og Lisbeth Wiik, Jobcentret.

   

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Se øvrige punkter – dog i forhold til førtidspensionister er det Borgerservice ved Brønderslev Kommune, der skal kontaktes.
  Øvrige henvendelser sendes til Ydelseskontoret, som vil videregive oplysningerne til relevante personer. 

   

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Socialcentret

  Tlf.: 9945 4545
  Direkte tlf.: 9945 5536
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Birthe Fyenbo
 • Bolig
  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Der rettes henvendelse til Socialcentret senest 3 uger før prøveløsladelsen, hvis der skal ansøges om indskud, etablering m.m.
   
  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelseskontoret, tlf.: 9945 4663
  Birthe Fyenbo, tlf.: 99455536
  Tlf.: 9945 4663

  Emnefelt: Birthe Fyenbo

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  Dette sikres ved tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Unge-/Jobcentret 

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Unge-/Jobcentret kontaktes og hvis borgeren er i UU-regi skal borgeren henvises til nedenstående. 

  Ansvarlig hos kommunen
  UU 
  Maltvej 15
  9700 Brønderslev

  Charlotte Hove
  Charlotte.Hove@99454545.dk
  Tlf.: 9945 4678

 • Misbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Dette sker i tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Brønderslev Kommune. Det er Rusmiddelcentret, der har myndigheden og som koordinerer indsatsen.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Rusmiddelcenter

  Jyllandsgade 5
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 9945 4464
  Emnefelt: Rikke J. Pedersen
 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Det sikres ved tæt samarbejde mellem Kriminalforsorgen og Brønderslev Kommune
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Visitationen
  Tlf.: 9945 4464
  Emnefelt: Rikke J. Pedersen
 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Rikke J. Pedersen
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Brønderslev Kommune
  Visitationen
  Rikke J. Pedersen
  Ny rådhusplads 1
  9700 Brønderslev
  Tlf.: 9945 5309
  Mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Hanne Jespersen
  Tlf.: 4129 6377
  Mail: hanne.jespersen@99454545.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Ungecenteret

  18-30 år
  Hanne Jespersen
  Tlf.: 4129 6377
  Mail: hanne.jespersen@99454545.dk

  Over 30 år
  Lisbeth Wiik
  Tlf.: 9945 4547
  Mail: Lisbeth.Wiik@99454545.dk

  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk
  Emnefelt: Den relevante kontaktperson

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Birthe Fyenbo
  Tlf.: 9945 5536
  Sikker mail: sikkerpost@99454545.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 2. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 1. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk