Billund Kommune

Nedenfor finder du Billund Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Billund Kommune
  Jobcentret
  Jorden Rundt 1
  7200 Grindsted
  Tlf.: 7972 7200
  Sikker mail: sdk@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Sunita Dey Kristensen

  Åbningstider

  • Jobbutikken
   Mandag-onsdag: 9.30-15.30
   Torsdag: 9.30-17.00
   Fredag: 9.30-12.00
  • Den øvrige administration
   Alle hverdage: 8.30 og til lukketid 
    
  • Telefontider
   Mandag-onsdag: 9.00-15.30
   Torsdag: 9.00-17.00
   Fredag: 9.00-12.00
   Udbetaling af kontanthjælp
   Mandag-fredag: 10.00-12.00
    

  Åbningtider Borgerservice

  • Borgerservice Grindsted
   Tinghusgade 15
   Mandag-onsdag: 10.00-15.30
   Torsdag: 10.00-19.30
   Fredag: 10.00-12.00
  • Borgerservice Billund
   Billund Centret
   Mandag: 10.00-19.30
   Tirsdag: 14.00-15.30
   Onsdag: 10.00-15.30
   Torsdag: 14.00-15.30
   Fredag: Lukket 


  Udslusningskoordinator
  -

  For ansøgninger jvf. Aktivloven se under punktet Særlige aftaler

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering
  • Løsladelsesmøde
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: jobcenter@billund.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: jobcenter@billund.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Arbejdsmarkedsafdelingen
  Ydelseskontoret
  Tlf.: 7972 7200
  Sikker mail: jobcenter@billund.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Billund Kommune
  Jobcentret
  Tlf.: 7972 7200


  For borgere over 30 år

  Sunita Dey Kristensen

  Sikker mail: sdk@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Koordinering for afsonere

   

  For borgere under 30 år

  Jacob Krogh

  Sikker mail: jakr@billund.dk

  Emnefelt: Att.: Koordinering for afsonere

   

   

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Sikker mail: naerbehandling@billund.dk

  Tlf.: 72131290

  Telefontid mellem kl. 8.30-11.00
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til

  Sunita Dey Kristensen

  Sikker mail: sdk@billund.dk


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Billund Kommune
  Mail: familie@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Susanne Nygaard Behrender

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Over 18 år
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Løsladelsesmøde over 18 år

  Under 18 år
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Løsladelsesmøde under 18 år


   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8

  Sunita Dey Kristensen

  Sikker mail: sdk@billund.dk

  .

  Ansvarlig hos kommunen 

  -

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Borgerservice
  Sikker mail: jobcenter@billund.dk

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Procedure for ansøgning om hjælp til forsørgelse:

  • 1. henvendelse fra borger:
  • Hvis der er tale om løsladelse: Henvendelse 2 til 3 dage inden løsladelse - hvis muligt.
  • Henvendelse til Magion i folkeregistret for registrering af adresse. Kan registreres 2 dage i forvejen.
  • Henvendelse ved SKAT for oprettelse af skattekort, hvis der ikke er et i forvejen.
  • Pengeinstitut kontaktes for oprettelse af NEM-konto, hvis der ikke er en i forvejen.
  • Herefter henvendelse på ydelseskontoret: ansøgning om forsørgelse og engangshjælp.
  • Borgeren kan blive nødt til at klare sig for løsladelsespenge, hvis ansøgningen om engangshjælp ej kan behandles og udbetales straks. Der går 3 bankdage inden pengene går ind på borgerens konto.
  • For ansøgning om engangshjælp og kontanthjælp: ansøgningsskema udleveres af ydelseskontoret. Medbring kontoudtog for 3 måneder på alle konti.
  • Engangshjælp kan gives for max. en måned, hvis en forsørger ikke har forsørgelse inden udbetaling af kontanthjælp den sidste i en måned. Engangshjælpen kan udbetales på én gang eller over flere gange.
  • Registrering og tilmelding som ledig i jobbutikken.
  • Adresse, SKAT og NEM-konto skal være ok.
  • Borgeren skal reelt opholde sig på stedet og i kommunen. Ved fraflytning skal kommunen have besked.
  • Opholdskommunen betaler for hele måneden.
  • For ansøgning om konanthjælp: Registrering som ledig i jobbutikken, der gives til 1. gangs samtale ved rådgiver og der udleveres ansøgningsskema.
  • Ansøgningsskemaet afleveres senest den dato, som rådgiveren påfører, sammen med kontoudtog for 3 meneder på alle konti, samt kontooversigt, lønseddel, opsigelse. For udlændinge: Gyldig opholdsbevis efter den nye status som ledig.
  • Adresse, SKAT og nem konto skal være ok.


  Sikker mail: bmo@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Bente Mortensen
  OBS: Efter d. 1/7 2018 er det:
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk

   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Se ovenfor

  Ansvarlig hos kommune
  -

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker mail: bmo@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Bente Mortensen
  OBS: Efter d. 1/7 2018 er det:
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Ved løsladelse uden mulighed for at aftale tid, må den løsladte henvende sig på Ydelseskontoret i kommunens åbningstid (se under punktet Hovedkontakt til kommunen). Ved akut brug for forsørgelse kan der ansøges om spisebilletter, eller man kan få en rekvisition til mad.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Afsoningsstedet er ansvarlig for at være behjælpelig, men at få afsoneren skrevet op til relevant boligsøgning.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sikker mail: jobcenter@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Bente Mortensen

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Jobcentret er ansvarlig for, at der indgås samarbejde med bl.a. UU-vejledere.

  Ansvarlig i kommunen
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Sikker mail: voksen@billund.dk
  Emnefelt: Att.: Charlotte Ammitzbøl

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Øvrig behandling

  Omatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -

   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Sikker mail: voksen@billund.dk  
  Emnefelt: Att.: Charlotte Ammitzbøl

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
   
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Over 18 år
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk

  Under 18 år
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk

  Der gøres opmærksom på at undersøgerne ofte opgiver privat adresse, hvortil materialet skal endes, da de er eksternt ansatte. De medsender samtykkeerklæring fra klienten, som dokumentation for at de må indhente oplysningerne.
  Hvis kommunen er i tvivl om det er korrekt at pågældende er ansat, kontakter de Afdelingen i Sydøstjylland, tlf.: 7255 7220.

  Ansøgninger jvf. Aktivloven
  Ydelseskontoret skal kontaktes i forbindelse med ansøgninger i Aktivloven
  Hvad kan der søges om via Aktivloven? 

  • § 81. Kommunen kan yde hjælp til rimelig begrundede enkeltudgifter til en person, som har været ude for ændringer i sine forhold, hvis den pågældendes egen afholdele af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre den pågældendes og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses.
  • Udsætningstruede: Der forsøges at lave en aftale med udlejer om afdrag. Der kan gives hjælp til én gang, men derefter skal borgeren medvirke til administrationen.
  • Der kan ikke søges om beklædning, det skal afholdes af kontanthjælp og/eller engangshjælp.
  • Der kan ikke søges om dobbelt husleje, hvis borgeren selv har valgt at flytte.
  • Der kan søges om boligindskud, hvis der er tale om en privat udlejer, der laves en økonomisk beregning. Det vurderes om borgeren selv har haft mulighed for at kunne spare op, og om der er tale om en rimelig enkeltudgift, der skal være en væsentlig grund til at borgeren skal flytte.
    
  • § 82. Sygebehandling m.v. Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøger ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette forudsætter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.
    
  • § 82 A Tandlægebehandling. Kommunen yder tilskud til tandbehandling til borgere der modtager ydelser efter loven svarende til kontanthjælpen. Rev., LY. Også. De gældende formueregler som kontanthjælp gælder 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for ægtepar.
  • Fra 18-24 år er der 100 % dækning efter egenbetaling på 600 kr.
  • Fra 25 år er der 65 % dækning af egne udgifter, som overstiger egenbetaling på 800 kr.
  • Hvis beløbet er over 10.000 kr. skal der forhåndsgodkendes af kommunen, og der skal søges på ansøgning. Der medsendes dok. på indtægter og udgifter og bankudskrift på alle konti 3 måneder tilbage. Det vurderes om det er nødvendigt og helbredsmæssigt velbegrundet.
   Der kan gives afslag jf. § 88 AKL, hvis behandlingen er foretaget.
    
  • § 83. Særlig hjælp vedrørende børn. Kommunen kan yde hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren, Kommunen kan også yde hjælp til dækning af udgifter til en bopælsforælders transport af barnet i forbindelse med samvær. Det er en betingelse for at yde hjælp, at ansøgeren ikke har økonomisk mulighd for at betale udgifterne.

   

  Hvad medbringes?

  • Sammen med ansøgningsskemaet medbringes dokumentation for følgende udgifter:
  • De faste udgifter. Eks. husleje, el, vand, varme, licens, forsikring, telefon kun med abb.
  • Kontooversigt fra banken/engagementoversigt.
  • Posteringsoversigt over samtlige konti 3 mdr. bagud. Er du gift, gælder det også for din ægtefælle.
  • Den sidste lønseddel. Er du gift skal du også aflevere din ægtefælles lønseddel.
  • Afslag fra banken, dog ikke jf. § 82
  • Andet: Evt. lejekontrakt - ikke underskrevet - hvis der søges indskud.
  • Behandlingsoversigt fra tandbehandler.
  • Udskrift fra apoteket eller egen læge på medicin.
  • Henvisning fra lægen på behandling ved fysioterapeut eller psykolog.
  • Dok. på samvær fra Statsforvaltningen.
  • Privat gæld medtages ikke, da det ikke skønnes som rimelig og nødvendig.

   

  Behandlingstid?

  • 21 dage, ved ansøgning om tandbehandling dog 1 måned.
 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Sunita Dey Kristensen
  Sikker mail: sdk@billund.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk