Behandling af persondata

Kriminalforsorgen behandler oplysninger om dig, som er klient, pårørende, besøgende, vidne eller offer. Kriminalforsorgen behandler de oplysninger, der er nødvendige for at fuldbyrde straf.

Behandlingen af dine oplysninger sker efter reglerne i lov nr. 410 af 27. april 2017 om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger. Oplysningerne kan i særlige tilfælde blive delt med andre myndigheder, for eksempel din kommune, politiet eller et misbrugsbehandlingscenter.

Dine oplysninger kan også i visse tilfælde videregives til et land uden for EU. Det gælder navnlig, hvis du er udenlandsk statsborger, eller ikke har bopæl i Danmark. Det kan for eksempel ske som led i udvisning, overførsel til afsoning af straf i hjemlandet, ved prøveløsladelse eller i forbindelse med tilsyn.

Oplysningerne bliver som udgangspunkt opbevaret 10 år efter endt sagsbehandling.

Dine rettigheder
Du har ret til at:

  • bede om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig.
  • bede om at få berigtiget oplysninger, der er forkerte, eller få fuldstændiggjort oplysninger, der er ufuldstændige.
  • bede om at få slettet oplysninger om dig, hvis de ikke er relevante for fuldbyrdelsen af en straf.
  • klage til Datatilsynet over behandlingen af dine oplysninger.

Anmodninger om indsigt, berigtigelse eller sletning skal sendes til:
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
1401 København K
Att. Center for Straffuldbyrdelse.

Klager til Datatilsynet skal sendes til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Kriminalforsorgens databeskyttelsesrådgiver
Kriminalforsorgen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ekspert i reglerne om persondatabehandling. Databeskyttelsesrådgiverens opgave er bl.a. at sikre, at Kriminalforsorgen overholder reglerne om, hvordan personoplysninger behandles lovligt og sikkert.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til Kriminalforsorgens behandling af personoplysninger, og hvem du skal kontakte, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Kriminalforsorgens databeskyttelsesrådgiver er Lise Nordskov Nielsen.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail: databeskyttelsesraadgiver@krfo.dk  eller ved at sende et brev til:

Direktoratet for Kriminalforsorgen
Att. Databeskyttelsesrådgiver
Strandgade 100
1401 København K.

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk