Ballerup Kommune

Nedenfor finder du Ballerup Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen
  Center for Børne- og Ungerådgivning
  Ungeafsnittet
  Ballerup Rådhus
  Hold-an vej 7
  2750 Ballerup
   
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, att.: Christina Ruben
   
  Backup
  Michael Frost, Jobcentret
  Tlf.: 4477 3173
  Sikker mail: jobcenter@balk.dk
   
  Udslusningskoordinator
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
   
  Undtagelser fra hovedkontakt
  • Indsættelse
  • Husleje
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Misbrugsbehandling
   
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: borger@balk.dk 
  Emnefelt: Att.: Folkeregisteret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail borger@balk.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelsesteamet

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: borger@balk.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Ballerup Kommune, Ydelser
  Sikker mail: borger@balk.dk 
  Emnefelt: Ansøgning om betaling af husleje

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Center for Børne- og Ungerådgivning
  Ungeafsnittet
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, att.: Christina Ruben

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   
  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere
   
  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Center for Børne- og Ungerådgivning
  Ungeafsnittet
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, att.: Christina Ruben

   
  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Se kontaktoplysninger ovenfor
   
  Ansvarlig hos kommunen
  Christina Ruben
 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til 
  Sikker mail: borger@balk.dk 
  Emnefelt: Att.: Folkeregisteret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Sikker mail: borger@balk.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelsesteamet

  Ballerup Kommune har ikke mulighed for at lave kontante udbetalinger til borgere. Kommunen skal derfor varsles min. 7 dage inden løsladelse.

  Skema der skal fremsendes til Ballerup kommune ved løsladelse findes på www.borger.dk 

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Den løsladte henvender sig på Jobcenteret på løsladelsesdatoen.
  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Ballerup 
   
  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Ballerup 
   
  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Ballerup Kommune ønsker i størst muligt omfang og hurtigst muligt besked om varetægtsfængslinger. Kriminalforsorgen og Ballerup Kommune har indgået en aftale om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse, har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Det er Ballerup Kommunes ansvar at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes kontakt til den løsladte hos kommunen, såfremt den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
  Sagsbehandler/sektionsleder sikrer sig, at der er taget stilling til, om en borger har brug for hjælp, når han/hun løslades. I de tilfælde kontaktes Ballerup Kommune, hvilket den løsladte orienteres om, og der formidles derefter kontakt mellem den løsladte og sagsbehandleren.
  I relation til anholdte eller arrestanter, som løslades i retten underretter anklageren Ballerup Kommune så hurtigt som muligt og gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.
   
  Såfremt navnet på sagsbehandler ikke kendes rettes henvendelse til:
  Center for Børne- og Ungerådgivning
  Ungeafsnittet
  Hold-an vej 7, 2750 Ballerup 
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, att.: Christina Ruben
   

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -


  Misbrugsbehandling af personer indsat i varetægt
  Brydehuset (Ballerup Kommunes misbrugscenter)
  Brydehusvej 12
  2750 Ballerup
  Sikker mail: brydehuset@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. misbrugsbehandling af personer indsat i varetægt/God Løsladelse

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Beskæftigelse og Borgerservice
  Kontaktcenteret
  Tlf.: 4477 2110
  Sikker mail: boligkontor@balk.dk  
  Emnefelt: Kim Pasternak, Kontaktcenteret, vedr. God Løsladelse
 • Uddannelse
  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -

  Ansvarlig hos kommunen

  Center for Børne- og Ungerådgivning
  Ungeafsnittet
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, att.: Christina Ruben

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Brydehuset (Ballerup Kommunes misbrugscenter)
  Brydehusvej 12
  2750 Ballerup
  Sikker mail: brydehuset@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. misbrugsbehandling af personer indsat i varetægt/God Løsladelse
 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  -
   
  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Børne- og Ungerådgivning
  Ungeafsnittet
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, att.: Christina Ruben
 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Christina Ruben
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Center for Børne- og Ungerådgivning
  Ungeafsnittet
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Mail: cru@balk.dk
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. Bande-exit (Kriminalforsorgen), att.: Christina Ruben
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Ansvarlig:
  Christina Ruben
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Center for Børne- og Ungerådgivning
  Ungeafsnittet
  Christina Ruben
  Tlf.: 4477 2085
  Mobil: 2535 2904
  Sikker mail: c-bur@balk.dk
  Emnefelt: Vedr. God Løsladelse, att.: Christina Ruben

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Christina Ruben
  Center for Børne-og Ungerådgivning
  Tlf.: 2535 2904
  Mail: cru@balk.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret i 2. kvartal 201 og skal evalueres næste gang i 2. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk