Assens Kommune

Nedenfor finder du Assens Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Assens Kommune
  Rådhus Allé 5
  5610 Assens
  Tlf.: 6474 7127

  Udslusningskoordinator
  Karen Ørbech
  Mail: kmorb@assens.dk
  Tlf.: 6474 7127

  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Karen Ørbech

  Backup
  Laila von der Lippe
  Tlf.: 64 74 73 30
  Mail: lvdli@assens.dk

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

   

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Bolig
  • Uddannelse
  • Misbrugsbehandling
  • Øvrig behandling
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: folkeregister

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Team Kontanthjælp, Team Sygedagpenge eller Team pension (afhængigt af borgerens forsørgelse før afsoningen)

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Team Kontanthjælp eller Team Pension

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere
  Besked om koordinering sendes til 
  Karen Ørbech
  Mail: kmorb@assens.dk

  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Karen Ørbech

  Der tages kontakt til de relevante afdelinger i kommunen og sendes oplysninger om kontaktperson(er) til Kriminalforsorgen.

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Er der kendte samarbejdspartnere, kan der tages kontakt til disse.
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Myndighed & Social
  Hanne Ditlevsen
  Tlf.: 6474 7132
  Mail: sofsi@assens.dk
  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Sofie Ziegler


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Børn & Ungeafdelingen
  Sabine Christensen Bostan
  Direkte tlf.: 6474 6432
  Mail: scbos@assens.dk

  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Sabine Christensen Bostan

   

  Telefontider
  Mandag-onsdag: 10.00-15.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-13.00

   

  Backup
  Kenneth Røn Christensen
  Tlf.: 6474 6419
  Nummer til dagvagten: 5137 4435 

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 
  Karen Ørbech
  Mail: kmorb@assens.dk

  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Karen Ørbech

   

  Der sendes herefter svar til kriminalforsorgen om deltagelse. Som minimum opgives navn og tlf. nr. på person der kan kontaktes telefonisk. 

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Se ovenfor
   

  Ansvarlig hos kommunen 

  Karen Ørbech

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: folkeregister

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Henvendelse i Jobcenter Assens (tlf.: 6474 7059) senest 14 dage før løsladelsen for tidsbestilling til visitationssamtale. Jobcenter Assens kontakter Ydelsesafdelingen, så forsørgelsesydelsen kan være klar ved løsladelsen, forudsat at der har været afholdt samtale i Jobcentret.

  Telefontider
  Mandan-onsdag: 10.00-15.00
  Torsdag: 10.00-17.00
  Fredag: 10.00-13.00

  Uden for Jobcenter Assens åbningstider er du velkommen til at anvende de direkte telefonnumre i de forskellige afdelinger. Disse kan findes på www.assens.dk

  Telefontider
  Mandag-onsdag: 8.00-15.30
  Torsdag: 8.00-17.15
  Fredag: 8.00-13.15

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Ved samtale i jobcentret før løsladelse.

  Ansvarlig hos kommune
  Visitationsteamet i Jobcenter Assens
  Tlf.: 6474 7059

   

  Generelle spørgsmål om forsørgelse
  Team Kontanthjælp tlf.: 6474 7515
  Team Sygedagpenge tlf.: 6474 7514
  Team Pension tlf.: 6474 7573 

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Se ovenfor

  Ansvarlig hos kommunen
  Se ovenfor

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Der tages kontakt til Jobcenter Assens, så snart der er oplysninger om løsladelse. Adresse og åbningstider fremgår af foregående sider. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Ingen særlige aftaler. Der vurderes i det enkelte tilfælde.

   

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Assens Kommune råder ikke over akutboliger. Der kan rekvireres liste over relevante boligselskaber eller søges oplysninger på www.boligportalen.dk 
  Vær opmærksom på at når der skal søges enkeltydelser er det den kommune hvor fængslet er placeret der skal søges hos.
  Når der skal søges indskudslån, er det den kommune hvor boligen ligger der skal søges hos.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

   

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Team Kontanthjælp eller Team Pension

  Såfremt der ønskes svar på ansøgning til fængslet skal der på ansøgningen gives af den indsatte at svar/yderligere information sendes til afsoningsstedets mailadresse og denne skal fremgå.

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 

  Når en person som er fyldt 18 år, men som er i uddannelse, løslades, tages kontakt fra Kriminalforsorgen til Assens Kommune, Jobcentret senest 14 dage før løsladelsen.
  Jobcenter Assens, visitationsteam
  Tlf.: 6474 7059

   

  OBS: Sagsbehandling for unge under 30 år foregår i Ungeenheden. Der tages kontakt til Jobcentret, som stiller om.
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Der følges op på uddannelsesforløb dels i Jobcentret, og dels i UU. Når der tages kontakt til Jobcentret, undersøges det der, om der er tale om en ung, der i forvejen er kendskab til i Jobcentret. Er det tilfældet, vil der blive givet kontaktoplysninger til Kriminalforsorgen fra Jobcentret, hvor der også vil blive fulgt op. Er der tale om en ung der ikke er kendskab til i Jobcentret, vil der blive sendt besked til UU, som vil tage kontakt til Kriminalforsorgen for at aftale nærmere om opfølgningen.


  Ansvarlig hos kommunen
  Jobcenter Assens visitationen
  UU, Jørgen Jensen
  Mail: jojen@assens.dk
  Tlf.:  2488 5690

  OBS: Sagsbehandling for unge under 30 år foregår i Ungeenheden. Der tages kontakt til Jobcentret, som stiller om.

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  14 dage før løsladelsen tages kontakt til

  Psykiatri og Misbrugscenter Assens
  Per Ørsted Honoré
  Odensevej 29
  5610 Assens 
  Tlf.: 6474 7970
  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Per Ørsted Honoré
  Back up: Hanne Longhi

  Telefontider
  Mandag: 10.00-13.00
  Tirsdag: 8.00-12.00
  Onsdag: 8.00-14.00
  Torsdag: 8.00-17.00

  Ansvarlig hos kommunen

  Per Ørsted Honoré
  Tlf.: 6474 7979
  Mail: pehon@assens.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Borgerne fordeles i afdelingen efter cpr. nummer. Den enkelte socialrådgiver har ansvaret for, at sikre et koordinerende samarbejde.

  Ansvarlig hos kommunen
  Myndig & Social Teamnummer
  Hanne Ditlevsen
  Tlf.: 6474 7521

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Karen Ørbech
  Tlf.: 6474 7127
  Mail: kmorb@assens.dk
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Assens Kommune
  Borgerservice
  Rådhus Alle 5
  5610 Assens
  Karen Ørbech
  Tlf.: 6474 7127
  Mail: kmorb@assens.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@assens.dk
  Emnefelt: Att.: Karen Ørbech

  Herfra vil anmodningen om aktindsigt blive videresendt til den/de relevante afdelinger. 

 • KSP-samarbejde

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Trine Wittrup
  Mail: triwi@assens.dk
  Tlf.: 6474 6441

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Karen Ørbech
  Tlf.: 6474 7127
  Mail: kmorb@assens.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk