Arbejde, uddannelse og behandling

Man har pligt til at være beskæftiget, mens man afsoner en fængselsstraf. Det betyder, at man enten skal passe et arbejde, en uddannelse, være i behandling eller på anden vis være beskæftiget med en godkendt aktivitet i dagtimerne svarende til en 37 timers arbejdsuge.

Formålet med denne pligt er dels at skabe en indholdsrig og normal hverdag for de indsatte, dels at udvikle deres personlige og sociale færdigheder, så de bliver bedre rustet til at leve og fungere i samfundet efter løsladelsen.

Det er forskelligt fra fængsel til fængsel, hvilke muligheder der er for at blive beskæftiget.

Arbejde
Et af målene for Kriminalforsorgen er at lære den indsatte at klare et arbejde, og den indsatte vil som hovedregel blive beskæftiget i fængslets produktion. Det kan bestå af montagearbejde eller arbejde i et produktionsværksted, hvor der eksempelvis produceres møbler. Nogle fængsler har også landbrug eller skovbrug.

Varer og tjenesteydelser, som produceres af Kriminalforsorgen, sælges principielt på lige vilkår med andre tilsvarende produkter og på almindelige markedsmæssige vilkår. Det giver de indsatte en praktisk og virkelighedsnær arbejdstræning.

Det er muligt at kombinere arbejde i fængslets produktion med anden beskæftigelse så som uddannelse og behandling.

Uddannelse
Et andet mål for Kriminalforsorgen er at øge den indsattes faglige kundskaber gennem uddannelse. Uddannelse foregår både internt på fængslerne og ved, at de indsatte kan følge undervisning på uddannelsessteder uden for fængslet.

Undervisningstilbuddet i fængslerne omfatter oftest forberedende voksenundervisning (FVU) for grundlæggende træning i dansk og matematik og almen voksenundervisning (AVU), der svarer til grundskolens afgangsniveau, og hvor der også kan være undervisning i engelsk, it og andre fag. Nogle fængsler tilbyder også undervisning i HF-enkeltfag. Andre og videregående uddannelser vil typisk foregå uden for fængslet.

Det er også muligt at få tilrettelagt en mere direkte erhvervsorienteret uddannelsesplan, hvor teoretiske fag kombineres med uddannelsespladser i et af produktionsværkstederne.

For at kunne deltage i uddannelse uden for fængslerne skal man have uddannelsesplanen godkendt og i øvrigt leve op til kriterierne for at få udgang.

Behandling
Behandlingsprogrammer findes i alle fængsler og i nogle arrester. Se mere under punktet ”Behandling”

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk