Allerød Kommune

Nedenfor finder du Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Borgerservice
  Forvaltningen, Social indsats
  Bjarkesvej 2
  3450 Allerød

  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mobil: 20 117 096
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

  Send gerne en direkte mail, hvor der står ring. 

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Koordinering
  • Øvrig behandling
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Krminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

  Husk der skal medbringes 3 måneders kontoudskrift, kontooversigt og lejekontrakt.

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor under For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  -

   

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til

   

  Over 18 år
  Se kontaktoplysninger ovenfor under For afsonere

  Under 18 år
  Familieafdeling
  Bjarkevej 2
  3450 Allerød
  Vibeke Lubanski
  Tlf.: 48 100 877
  Mail: vibeke.lubanski@alleroed.dk
  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Familieafdelingen - Vibeke Lubanski

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Familieafdeling
  Bjarkevej 2
  3450 Allerød

  Vibeke Lubanski
  Tlf.: 48 100 877
  Mail: vibeke.lubanski@alleroed.dk
  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Familieafdelingen - Vibeke Lubanski

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Ring til Vita Madsen eller Lene Nowicki fra Social Indsats.
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Social Indsats

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse

  Kontakt Social Indsats

  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

   

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk 

   

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

   

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Kontakt Social Indsats


  Ansvarlig hos kommune

  Social Indsats

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Koordinering af handleplan 14 dage før løsladelse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Vita Madsen og Lene Nowicki
  Repræsentant fra jobcenter 

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kriminalforsorgen bestræber sig på at give besked hurtigst muligt. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Ingen særlige aftaler. Kontakt Social Indsats

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Så snart man ved noget om løsladelse, kontakt Social Indsats.

   

  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

   

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

   

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Social Indsats

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  Kontakt Social Indsats hurtigst muligt og UU-vejleder.

  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Kontakt Social Indsats hurtigst muligt.


  Ansvarlig hos kommunen
  Social Indsats og UU-vejleder

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 

  Kontakt Social Indsats

   

  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

   

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

   

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki 

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Social Indsats

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Visitation sker via egen læge.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Social Indsats

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Vita Madsen og Pia Dahl
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til

  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:
  Lene Nowicki
  Tlf.: 4810 0137 eller 2011 7096
  Mail: lern@alleroed.dk

  Vita Madsen
  Tlf.: 4810 0374 eller 2286 5373
  Mail: vima@alleroed.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til

  Over 18 år
  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Social indsats – Vita Madsen/Lene Nowicki

  Under 18 år
  Familieafdeling
  Bjarkevej 2
  3450 Allerød
  Vibeke Lubanski
  Tlf.: 48 100 877
  Mail: vibeke.lubanski@alleroed.dk
  Sikker mail: kommunen@alleroed.dk
  Emnefelt: Att.: Familieafdelingen - Vibeke Lubanski

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Vita Madsen
  Tlf.: 48 100 364
  Mail: vita.madsen@alleroed.dk

  Lene Nowicki
  Tlf.: 48 100 137
  Mail: lem@alleroed.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

 • Ideen med det hele

   

   

 • Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk