Albertslund Kommune

Nedenfor finder du Albertslund Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502

  Henvendelse kan rettes via den sikre postkasse: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard
   

  Udslusningskoordinator
  -

   

  Undtagelser fra hovedkontakt

 • Indsættelse
  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

   

  Besked til den rette kommune, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner:

   

  ”Det følger af retssikkerhedslovens § 9 stk. 7, at den oprindelige opholdskommune beholder handlepligten for ydelser efter serviceloven, når borgeren får ophold i institutioner under kriminalforsorgen, hvilket bl.a. er åbne og lukkede fængsler. Det betyder, at det er tidligere opholdskommune, der skal behandle henvendelsen. Det vil i øvrigt også give bedst mening, hvis de kender borgeren i forvejen.

   

  I de tilfælde, hvor kommunerne ikke er enige om, hvilken kommune, der er opholdskommune, skal  den kommune, som personen har eller senest har haft folkeregisteradresse i, fungere som opholdskommune, jf. retssikkerhedslovens § 9, stk. 10, indtil det er afklaret - evt. ved en klagesag i Ankestyrelsen - hvilken kommune der er rette opholdskommune.

   

  Når man får ophold i et fængsel registreres man med en særlig adressekode, da man ikke kan have adresse i et fængsel, og det vil derfor være den kommune, hvor borgeren senest har haft folkeregisteradresse, der skal behandle sagen.

   

 • Husleje
  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard
 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502 

  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

   

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  Nej

   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitationen til løsladelsesmødet sendes til: 

  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502

  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Som udgangspunkt vil Sundheds- og Socialforvaltningen i Albertslund Kommune bestræbe sig på at komme med relevante parter til et møde, men der kan opstå sager/situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre. I disse situationer skal der være en begrundelse/beskrivelse af, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, og mødet vil i stedet blive holdt pr. telefon.

  Ansvarlig hos kommunen
  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502

  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

 • Meddelelse om løsladelse

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes

  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502
  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse 
  Gennem enten personligt eller telefonisk møde mellem relevante parter fra både kommune og kriminalforsorg, gøres det klart hvornår præcist den indsatte har brug for forsørgelsesgrundlag og det kan således sørges for, at forsørgelsesgrundlaget er afklaret ved løsladelse.
  Gennem dette møde kan man ydermere også sørge for, at de forskellige relevante papirer underskrives i henhold til forsørgelse ved løsladelse.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Som ovenstående – kan rådighedsvurderingen ikke finde sted personligt, kan det telefonisk aftales, at der underskrives bestemte papirer, så rådighedsvurderingen kan finde sted.

  Ansvarlig hos kommune
  Den indsattes sagsbehandlere har ansvaret – såfremt de får de relevante oplysninger.

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Når koordineringsgruppen sender besked om en indsat til de relevante sagsbehandlere, er det taget med i betragtning, hvorvidt der er behov for kontakt mellem jobcenter og den indsatte. Hermed er en medarbejder i jobcentret bevidst om, at den indsatte skal indkaldes til møde.

  Ansvarlig hos kommunen
  Den indsattes sagsbehandlere.

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  -

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  -

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag

  Der er ikke indgået særlige aftaler i forhold til denne gruppe.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Ved at der gives besked 3 måneder før løsladelse er der mulighed for at skrive borgeren op til en bolig/og eller gå i gang med at finde en bolig til borgeren ved løsladelsestidspunktet.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Den indsattes sagsbehandlere

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb

  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen

  -

  Ansvarlig hos kommunen
  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502

  sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

 • Misbrugsbehandling
  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Gennem handleplanen fra fængslet bliver den indsattes sagsbehandlere bevidst om, hvorvidt den løsladte har behov for misbrugsbehandling og inkluderer dette i sagshåndteringen.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  -
 • Øvrig behandling
  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Gennem handleplanen fra fængslet bliver den indsattes sagsbehandlere bevidst om, hvorvidt den løsladte har behov for øvrig behandling og inkluderer dette i sagshåndteringen.
   

  Ansvarlig hos kommunen
  -

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard. 
   
  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502
  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard
   
  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.
 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502
  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter

  Beskeden sendes til
  Kriminalpræventiv koordinator Nina Nørgaard
  Tlf.: 5168 7502
  Sikker mail: albertslund@albertslund.dk
  Emne: Att.: Nina Nørgaard

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  -

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 3. kvartal 2018 og skal evalueres næste gang 4. kvartal 2019.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk