Akkreditering

Alle behandlingstilbud i Kriminalforsorgens institutioner skal godkendes eller akkrediteres.

Kriminalforsorgen arbejder hele tiden på at sikre og forbedre kvaliteten af misbrugsbehandlingen. Det sker gennem

  • akkreditering af de enkelte behandlingstilbud
  • arbejdet for bedre dokumentation og evaluering på institutionerne
  • et øget tilsyn med behandlingstilbuddene

Akkreditering er en metode, hvor et anerkendt organ - akkrediteringspanelet - bedømmer, hvorvidt et behandlingstilbud har udviklet eller er i stand til at udvikle de bedst mulige processer og rammer for behandlingen. Akkrediteringen er en formel anerkendelse af, at behandlingsstedet er kompetent til at praktisere misbrugsbehandling i et fængsel, og at behandlingen kan forventes at bidrage positivt til den indsattes resocialiseringsproces. Vurderingen af behandlingsstedet sker med afsæt i den viden, man har indenfor behandlingsforskningen om, hvad der virker og ikke virker i et fængselsmiljø. Akkrediteringen kan dermed betragtes som et videnskabeligt kvalitetstjek.

Direktoratet har desuden iværksat en opfølgningspraksis for de akkrediterede behandlingstilbud. Dette har til formål at sikre, at de akkrediterede behandlingstilbud fortsat leverer en god behandling.

Erfaringer fra akkreditering og opfølgning indgår i Kriminalforsorgens overvejelser om, hvilke behandlingstilbud der skal praktisere behandling i fængsler og arresthuse. 

Hent kriterierne for akkreditering

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Opfølgning på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet

Årlig tilbagemelding på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet

Genakkreditering - en vejledning til ansøger

Oversigt over akkrediterede behandlingstilbud kan findes her

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk