Aarhus Kommune

Nedenfor finder du Aarhus Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Aarhus Kommune
  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Grøndalsvej 1
  8260 Viby J

  Tlf.: 8940 5722

  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

  Unge under 18 år
  Kontakt den konkrete unges sagsbehandler

  Udslusningskoordinator
  -

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Meddelelse om løsladelse
  • Bande-exit
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: folkeregister@aarhus.dk

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722
  Mail: ydelsescenter@aarhus.dk
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til

  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722
  Mail: ydelsescenter@aarhus.dk
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

   

  Aarhus Kommuner kontakter fængslet via telefon hurtigst muligt efter, koordineringsskrivelsen er modtaget.

   

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til

  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722

  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  Andre aftaler om samarbjede om tilsynsklienter

  Der foreligger samarbejdsaftale mellem KiF og alkoholbehandlingen og der arbejdes pt. på samarbejdsaftalen mellem KiF og Center for Misbrugsbehandling.
  Kriminalforsorgen deltager i PSP.

   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere


  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Den konkrete unges sagsbehandler.

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til
  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Center for Myndighed

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: folkeregister@aarhus.dk  

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  Check er fra 1. juni 2018 ikke en mulighed i Aarhus Kommune for løsladte.

  • Der ikke vil kunne udstedes checks til hævning af kontanter
  • Der ikke vil være kontanter som alternativ

  Fremadrettet vil der kun kunne udbetales ydelser via konto, og ved absolut akut behov for hjælp vil der kunne udleveres rekvisition til køb af mad.

  Det vil derfor være afgørende at indsatte hjælpes til NEM-id og NEM-konto forinden løsladelse.

  For yderligere information samt rådgivning og vejledning kontakt:

  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

   

  For afsonere

  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse
  Hvis indsatte har en sag allerede tages kontakt tilkoordinator v/ Center for myndighed Socialpsykiatri og Udsatte Voksne, som sørger for at sagen åbnes. Således at ansøgning om kontanthjælp kommer på plads inden løsladelse. Den løsladte medbringer selv dokumentation til Jobcenter.


  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 
  Enten ved henvendelse til Job-info eller gennem koordinator, som evt. – jf. nye matchkategorier og procedurer – kan få mulighed for at foretage matchkategorisering i forbindelse med løsladelsesmødet.


  Ansvarlig hos kommune
  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

   

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  Aftales på løsladelsesmødet.

  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Myndighed
  Koordinator i samarbejde med medarbejdere fra Beskæftigelsesforvaltningen.

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Varetægtsfængslede som har modtaget kontanthjælp inden for de seneste 3 mdr. kan hurtigt få opstartet ydelsen igen. For øvrige varetægtsfængslede skal der udarbejdes en jobplan. Dette sker på tilsvarende måde som ved løsladelse fra fængsel.

  Ansøgningen sendes til:
  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722 
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Jobcenteret Aarhus
  Værkmestergade 5
  8000 Aarhus C
  Tlf.: 8940 6800

  For § 78

  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej. Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Selvom den indsatte har en ’passende bolig’ ved løsladelse kan der på længere sigt være behov for en permanent bolig. Center for Myndighed kontaktes med henblik på at udarbejde en boligansøgning for borgeren.
  Der bør være opmærksomhed på, at det kan tage op til 6 mdr. at finde en permanent bolig.
  Den indsatte bør hurtigst muligt efter indsættelse indmeldes i boligforening. 

  Ansvarlig hos kommunen

  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722

  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  På løsladelsesmødet og gennem handleplan.

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Koordinator i samarbejde med UU.


  Ansvarlig hos kommunen
  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  På løsladelsesmødet og gennem handleplan.

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Koordinator i samarbejde med medarbejdere fra Center for Misbrugsbehandling.
   

  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722

  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

   

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  På løsladelsesmødet og gennem handleplan.

  Alkohol- og Misbrugsbehandling varetages af kommunen. Øvrig behandling varetages af regionen og i denne situation kontaktes læge eller relevant behandlingsinstitution

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ved behandling i kommunalt regi er det Koordinator evt. i samarbejde med KiF’s tilsynsførende og relevant behandlingsinstitution.

   

  Koordinator eventuelt i samarbejde med KiF’s tilsynsførende og relevant behandlingsinstitution.

  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722

  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

   

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Beskæftigelsesforvaltningen

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Beskæftigelsesforvaltningen
  Unge & Uddannelse
  Værkmestergade 15
  8000 Aarhus C

  Mail: joboguddannelse@aarhus.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Center for Myndighed
  Koordinator v/Udredning og visitationsteamet
  Tlf.: 8940 5722
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

  Underretning af kommunen om klienter hvor der foreligger bekymring om radikalisering
  Brug samme kontaktoplysninger som ved bande-exit.

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Center for myndighed
  Koordinator v/ Udredning og visitationsteamet
  Grøndalsvej 1
  8260 Viby J
  Tlf.: 8940 4722
  Sikker mail: centermyndighed@aarhus.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang 2. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk