Aalborg Kommune

Nedenfor finder du Aalborg Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744

  Udslusningskoordinator
  Tlf.: 9931 3744
  Mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  "Visitation" er ansvarlig for koordinering i forbindelse med løsladelse
   

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse
  • Uddannelse
  • Bande-exit
  • Særlige aftaler
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sende til
  Borgerservice
  Sikker mail: aalborg@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 1800

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk  
  Tlf.: 9931 3744
  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

   

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelses- og Socialcenter, Digital Post

  Blanket til fuldmagt ti læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6.

  For afsonere
  Besked om koordinering sendes til
  Ydelses- og Socialcenter
  John F. Kennedys Plads 1 B
  9000 Aalborg
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744 
  "Visitation" kan rådgive i det konkrete tilfælde.

  For § 78 
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter
  Ingen. 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Socialcentersekretariatet
  Socialfaglig konsulent Sidsel Klarborg Hillgaard eller jurist Maria Behrend 
  Tlf.: 9931 2658 / 9931 2706 
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8. 

   

  Målgruppe for hhv. § 31-udgang og løsladelsesmøde:

  Aalborg Kommune ønsker at potentielle prøveløsladte, der er afhængige af ydelser fra Aalborg Kommune, får en udgang til et møde i forvaltningen jf. udgangsbekendtgørelsens § 31. Et sådan møde vil typisk være mellem borger/klient og en sagsbehandler. Dette møde kan fravælges af kommunen, hvis det skønnes nødvendigt. Man kan i sjældne tilfælde afholde et større møde, hvor borgeren/klienten, fængselspersonalet samt flere instanser fra Aalborg kommune deltager. Det vil typisk handle om borgere/klienter, der har behov for flere indsatser, og hvor der inden løsladelsen er behov for stor koordinering.

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsesmødet sendes til

  Ydelses- og Socialcenter

  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744

  "Visitationen" kan rådgive i det konkrete tilfælde. 

   

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde

  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
   

   

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelses- og Socialcenter

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til 
  Borgerservice
  Sikker mail: aalborg@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 1800 

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsattes forsørgelsesgrundlag før løsladelsen
  Ydelses- og Socialcentret kontaktes 3 uger før løsladelsen, således at Ydelses- og Socialcentret sikre at der bestilles tid i det relevante jobcenter og den relevante ydelsesenhed.

  Kontakt rettes til:
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk 
  Tlf.: 9931 3744

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte
  Ydelses- og Socialcentret kontaktes 3 uger før løsladelsen, således at Ydelses- og Socialcentret sikre at der bestilles tid i det relevante jobcenter og den relevante ydelsesenhed.

  Kontakt rettes til:
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk 
  Tlf.: 9931 3744

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk  
  Tlf.: 9931 3744

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 

  Ydelses- og Socialcentret kontaktes 3 uger før løsladelsen, således at Ydelses- og Socialcentret sikre at der bestilles tid i det relevante jobcenter og den relevante ydelsesenhed.

  Kontakt rettes til:
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk 
  Tlf.: 9931 3744
   

  Under 30 årige uden en ungdomsuddannelse skal have tid ved
  Uddannelseshuset
  Kayerødsgade 37. 1.
  9000 Aalborg
  Tlf. 99 31 25 98
  Uddannelseshuset@aalborg.dk

   

  Over 30 årige og alle med en ungdomsuddannelse skal have tid ved
  Jobhuset
  Vestre Havnepromenade 15
  9000 Aalborg
  Tlf. 99 31 90 00
  Jobhuset@aalborg.dk

  Ansvarlig fra kommunen
  Ydelses- og Socialcenter
  Tlf.: 9931 3744
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsarrestanters forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Nej.

  Henvendelse til Ydelses- og socialcentrene afhængig af alder:
  Over 30 år:
  Ydelses- og Socialcenter
  John F. Kennedys Plads 1B, 3. og 5. sal
  9000 Aalborg
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744

  Under 30 år:

  Uddannelseshuset Socialcenter
  Kayerødsgade 37, 1.
  9000 Aalborg
  Tlf. 99 31 25 85
  Uddannelseshus.socialcenter@aalborg.dk
   

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Se forrige punkt.

  For § 78
  Indsatte, der udstationeres eller § 78-anbringes på Kriminalforsorgens pensioner m.m., er på lige fod med andre borgere berettiget til kontanthjælp, dagpenge, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Nej, kontakt:
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744

 • Bolig

  Sådan sikres den indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse

  Kriminalforsorgen vejleder den indsatte om at være aktiv boligsøgende i relevante boligforeninger. Ansøgning om depositum, etableringsydelse samt opbevaring af indbo under afsoning sendes til:

  Ydelses- og Socialcenter, John F. Kennedys Plads

  John F. Kennedys Plads 1 B, 3. og 5. sal
  9000 Aalborg
  Tlf. 99 31 37 44
  ydelse.social@aalborg.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Se ovenfor

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb

  Kriminalforsorgens institution kontakter UU-Aalborg via UU´s hjemmeside http://www.uu-aalborg.dk/
  eller:

  Uddannelseshuset
  Kayerødsgade 37. 1.
  9000 Aalborg
  Tlf. 99 31 25 98
  Uddannelseshuset@aalborg.dk

   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen:

  Kriminalforsorgens institution kontakter UU-Aalborg via UU´s hjemmeside http://www.uu-aalborg.dk/
  eller:

  Uddannelseshuset
  Kayerødsgade 37. 1.
  9000 Aalborg
  Tlf. 99 31 25 98
  Uddannelseshuset@aalborg.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelses- og Socialcenter
  Tlf.: 9931 3744
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  "Visitationen" kan henvise til ansvarlig enhed/rådgiver.

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen

  Henvendelse kan ske direkte til misbrugsafsnittet. Se nedenfor.
   

  Ansvarlig hos kommunen

  Misbrugsafsnittet
  Badehuset 1, stuen
  9000 Aalborg
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk 
  Sikker mail: center-for-voksne@aalborg.dk 
  Tlf.: 9931 5740 
  Link til hjemmesiden til "Den åbne rådgivning": http://aalborg.dk/sundhed-og-sygdom/misbrug/fbinstitution?Instld=213


  Den åbne rådgivnin, Misbrugsafsnittet er åben 3 gange om ugen:
  Mandag, onsdag og torsdag: 09.00 - 12.00


  Der er i øvrigt indgået en aftale med Misbrugsafsnittet, se under punktet særlige aftaler.

   

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen
  Kriminalforsorgen eller den indsatte tager kontakt til:

  Ansvarlig hos kommunen
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744

   

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Anne-Marie Bach og Michael Toftegaard Larsen
   

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til: 
  Job- og Aktivhuset
  Anne-Marie Bach
  Tlf.: 9931 3700 / 2520 3700
  Mail: aba-jobcenter@aalborg.dk
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Emnefelt: Att.: Anne-Marie Bach

   

  Ydelses- og Socialcentret
  Michael Toftegaard Larsen
  Tlf.: 9931 3734 / 2520 3734
  Mail: mil-fb@aalborg.dk
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Emnefelt: Att.: Michael Toftegaard Larsen

   

  Læs mere om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Se rammemodellen her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Stig Stavnskær
  Sekretariatsleder og stedfortræder
  Aalborg Kommune, Center for Voksne
  Tlf.: 9931 7759 / 2519 7759
  E-mail: ssp-fb@aalborg.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808)
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744

  Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommunes Misbrugsafsnit og Kriminalforsorgen Nordjyland (KiF)
  Følgende aftale er indgået med henblik på at styrke et professionelt, konstruktivt og smidigt samarbejde mellem de nævnte parter. Dette for at sikre, at de borgere der måtte have behov for et tilbud om misbrugsbehandling sideløbende med, eller efter kontakt med Kriminalforsorgen, udredes optimalt i forhold til de givne rammer.

  • I udgangspunktet skal tilsynsførende i Kriminalforsorgen henvise borgeren til at møde i Åben Rådgivning på torsdage mellem 13 og 16. Tilsynsførende må meget gerne deltage i samtalen. Såfremt det ikke er muligt for tilsynsførende at deltage i en samtale i den almindelige Åbne Rådgivnings tid,  er det muligt at bestille en alternativ tid til Åben Rådgivning hos sekretæren på 9931 5740
  • Såfremt Kriminalforsorgen henviser en borger med særvilkår om behandling mod euforiserende stoffer eller alkoholmisbrug til Åben Rådgivning orienteres, Misbrugsafsnittets visitation via sekretær på 9931 5740
  • Hvis en borger under afsoning ønsker kontakt til Misbrugsafsnittet, er det muligt at modtage besøg af en visitator under afsoningen med henblik på vurdering af behandlingstilbud efter endt afsoning.
  • Såfremt Kriminalforsorgen henviser en borger, der har overstået sin afsoning på en misbrugsbehandlingsafdeling i et fængsel, til at henvende sig i Misbrugsafsnittet for at få yderligere tilbud om behandling, påhviler det Kriminalforsorgen at sørge for den nødvendige og tilstrækkelige dokumentation for behandling, samt vurdering af behandlingudbytte, fokuspunkter og yderligere behandlingsbehov foreligger fra fængslet.
  • Hvis en borger under afsoningsforløbet vurderes motiveret og parat til et stoffrit døgnbehandlingstilbud under Misbrugsafsnittet - kan Misbrugsafsnittet efter konkret individuel vurdering indgå en aftale med Kriminalforsorgen i Frihed (KiF)/fængslet om placering jf. straffuldbyrdelseslovens § 78 i den sidste tid forud for prøveløsladelsen, med aftale om at indgå i et fast tilrettelagt behandlingsforløb efterfølgende.


  Misbrugerafsnittet
  Badehusvej 1, stuen
  9000 Aalborg
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 5740
   

 • Opdatering og evaluering

   

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer

  Ydelses- og Socialcenter
  Sikker mail: fb.forvaltning@aalborg.dk
  Tlf.: 9931 3744

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen blev evalueret i 2. kvartal 2017 og skal evalueres næste gang i 2. kvartal 2018.
  Mindre ændringer - fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende - bliver dog foretaget løbende.

 • Ideen med det hele

   

   

 • Alt det praktiske

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk