Aabenraa Kommune

Nedenfor finder du Aabenraa Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.   

 • Hovedkontakt til kommunen

  Aabenraa Jobcenter
  Job og Afklaring
  Kallemosen 20
  6200 Aabenraa

  Udslusningskoordinator
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  

  Undtagelser fra hovedkontakt

  Afløser for hovedkontakt:
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til

  sikkerpost@aabenraa.dk
  Att.: Folkeregisteret

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

   

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere

  Besked om koordinering sendes til
  Aabenraa Jobcenter, Job og Afklaring
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til

  Se kontaktoplysninger ovenfor under For afsonere 
   

  Andre aftaler om samarbejde om tilsynsklienter

  -
   

  For § 78

  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor under For afsonere 

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger ovenfor under For afsonere 

   

   

  Kriminalforsorgen deltagelser i Ungesamrådet i kommunen. Kriminalforsorgen bliver desuden inviteret til minimum et lokalrådsmøde, et lokalrådsmøde+ og et kredsrådsmøde om året.

   

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8.

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsemødet sendes til 

  Aabenraa Jobcenter, Job og Afklaring
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde 
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Det aftales telefonisk, hvad der gøres i stedet for at holde et møde. 
   

  Ansvarlig hos kommunen 
  Camilla Pedersen

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til

  sikkerpost@aabenraa.dk
  Att.: Folkeregisteret

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere
  Sådan sikres den indsatte forsørgelsesgrundlag før løsladelse 
  Ansøgningsskema skal hentes på borger.dk, og returneres i så god tid som muligt – gerne minimum to uger før løsladelse. Der aftales nærmere på et evt. løsladelsesmøde.

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte 

  Hanne koordinerer kontakt til relevant sagsbehandler. Alternativt aftales nærmere på et evt. løsladelsesmøde.

  Ansvarlig hos kommune
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

  Beskæftigelsessituation

  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret 
  Kontakt Camilla Pedersen

  Ansvarlig hos kommunen
  Camilla Pedersen

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsfængsledes forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Aabenraa Kommune ønsker i videst muligt omfang og hurtigst muligt at få besked om varetægtsfængslinger.
  Der er indgået en aftale mellem Politiet i Aabenraa, Kriminalforsorgen og Aabenraa Kommune om, hvordan akut løsladelse af en person fra varetægtsfængsling skal foregå. Aftalen gælder borgere fra Aabenraa Kommune hvis sag behandles af Aabenraa Politi.
  Aftalen omhandler personer som i forbindelse med akut løsladelse har brug for hjælp til at komme videre. Hjælpen kan være samtaler/aftaler vedrørende økonomi, bolig, arbejde, behov for samtale om misbrug og hjælp til afvænning eller andre støttebehov.
  Aabenraa Kommune har ansvaret for, at de nødvendige tiltag kan iværksættes og i den anledning skal politiet eller Kriminalforsorgen foranledige, at der skabes en kontakt til den løsladte hos Kommunen, hvis den løsladte har brug for hjælp og samtidigt ønsker at modtage hjælp.
  Politiets opgave i forbindelse med projekt god løsladelse er at identificere løsladte, som har brug for akut hjælp og få disse visiteret til kommunen. Politiet orienterer i forbindelse med visitationen om relevante forhold omkring borgeren.
  Sagsbehandler/sektionsleder skal sikre sig, at når en person løslades, så er der taget stilling til, om personen har brug hjælp og i disse tilfælde kontaktes kommunen og den løsladte gøres bekendt med dette samtidigt med, hvorefter der formidles kontakt mellem den løsladte og sagsbehandleren.
  Vedrørende anholdte eller arrestanter som løslades i retten underretter anklageren lokalpolitiets ledelse så hurtigt som muligt gerne før retsmødet, såfremt det på forhånd er bestemt, at der vil ske løsladelse.

  Misbrugsbehandling (varetægt)
  Henvendelse til det lokale misbrugscenter
  Tlf.: 7376 8216
  Aabenraa Kommune har aftaler om forbehandling med Aabenraa og Haderslev Arresthuse.

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Se ovenfor

  For § 78
  Indsatte der udstationeres, eller § 78 anbringes, til kriminalforsorgens pensioner m.m. er på lige fod med øvrige borgere berettiget til kontanthjælp, dagpege, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Aabenraa Kommune vil gerne indgå delegationsaftale med en evt. udstationeringskommune, sådan at Aabenraa Kommune varetager sagsbehandlingen under en udstationering og omvendt.

 • Bolig

  Sådan sikres indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  -
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Aabenraa Jobcenter, Job og Afklaring
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb 
  -
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Camilla Pedersen formidler kontakten til UU.


  Ansvarlig hos kommunen
  Aabenraa Jobcenter, Job og Afklaring
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

   

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen 
  Camilla Pedersen formidler kontakt til relevante fagpersoner. 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Aabenraa Jobcenter, Job og Afklaring
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  Vivian Lassen formidler kontakt til relevante fagpersoner. 
   

  Ansvarlig hos kommunen
  Aabenraa Jobcenter, Job og Afklaring
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

 • Bande-exit og radikalisering

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  Camilla Pedersen

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til
  Aabenraa Jobcenter, Job og Afklaring
  Kallemosen 20
  6200 Aabenraa
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

  Kontaktperson ved orientering om radikaliserede borgere:
  se kontaktoplysninger ovenfor.

   

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Kommunen:
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk

  Kriminalforsorgen:
  Birgit Laursen
  Direkte tlf.: 7255 7317
  Kontorets tlf.: 7255 7280
  E-mail: kif.haderslev@kriminalforsorgen.dk
   

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808) 
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Aabenraa Jobcenter, Job og Afklaring
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Camilla Pedersen
  Tlf.: 7376 8194
  Mail: cb@aabenraa.dk
  Sikker mail: sikkerpost.jobcenter@aabenraa.dk  
  Emnefelt: Att.: Camilla Pedersen

  Afløser
  Pia Hansen
  Tlf.: 7376 8211
  Mail: ph@aabenraa.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk