Ærø Kommune

Nedenfor finder du Ærø Kommunes samarbejdsaftale med Kriminalforsorgen. Aftalen er delt op i punkter, så du nemt kan finde de oplysninger, du skal bruge.

 • Hovedkontakt til kommunen

  Job- og Voksencenter Ærø
  St. Rise Skolevej 3
  5970 Ærøskøbing
  Tlf.: 6352 5680

  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

  Voksensagsbehandler Karina Gjermandsen
  Direkte tlf.: 6352 5680
  Mail: kgj@aeroekommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

  Udslusningskoordinator
  Voksensagsbehandler Karina Gjermandsen
  Direkte tlf.: 6352 5680
  Mail: kgj@aeroekommune.dk

  Undtagelser fra hovedkontakt

  • Indsættelse
  • Husleje
  • Koordinering
  • Meddelelse om løsladelse
  • Uddannelse
 • Indsættelse

  Kriminalforsorgen giver jævnfør de gældende regler på området besked til folkeregisteret og kommunen, når en borger indsættes eller anbringes i Kriminalforsorgens institutioner.

  Se køreplanens punkt 1.

  Info til fængslet: Der er blanketter i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om indsættelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk
  Emnefelt: Att.: folkeregister

  Besked om ophør af offentlige ydelser ved indsættelse sendes til
  Mail: jvydelsen@aeroekommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

  OBS.
  Kriminalforsorgen skal underrette kommunen i forhold til kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, ledighedsydelse, fleksydelse og sygedagpenge. I forhold til folke- og førtidspension skal Kriminalforsorgen både underrette kommunen og Udbetaling Danmark.
  Læs om retningslinjerne for at underrette om de nævnte og øvrige ydelser i Underretning af folkeregisteret og relevante myndigheder.
  Se retningslinjerne her.

  Digital Post
  Hvis den indsatte ikke har adgang til sin post i Digital Post mindst én gang om ugen, hjælper Kriminalforsorgen den indsatte med enten at give fuldmagt til pårørende eller at fritage sig fra Digital Post.

  Blanketten sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk 
  Emnefelt: Att.: Borgerservice, Digital Post

  Blanket til fuldmagt til læseadgang findes her.
  Blanket til fritagelse findes her.

 • Husleje

  Ansøgning om betaling af husleje sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk
  Emnefelt: Att.: Ydelsesteamet

 • Koordinering

  Kriminalforsorgen tager initiativ til at koordinere handleplaner med kommunen, i alle de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har pligt til at udarbejde handleplaner.
  Se køreplanens punkt 6 og 11.

  For afsonere
  Besked om koordinering sendes til
  Voksensagsbehandler Karina Gjermandsen
  Tlf.: 6352 5680
  Mail: kgj@aeroekommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

  For tilsynsklienter
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere

  For § 78
  Besked om koordinering sendes til
  Se kontaktoplysninger under punktet For afsonere 

  Andre aftaler om samarbjede om tilsynsklienter

  -

  For unge under 18 år
  Besked om koordinering sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk
  Emnefelt: Att. Børne- Ungeafdelingen

 • Løsladelsesmøde

  Se køreplanens punkt 8. 

   

  Kommunen koordinerer relevante deltagere til løsladelsesmødet, invitation til løsladelsesmødet sendes til

  Voksensagsbehandler Karina Gjermandsen
  Tlf.: 6352 5680
  Mail: kgj@aeroekommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

  Når det ikke er muligt at holde løsladelsesmøde
  Sådan sikres det, at aftaler om den gode løsladelse indgås, jævnfør køreplanens punkt 8
  Kontakt via telefon og mail.

  Ansvarlig hos kommunen
  Se ovenfor.
   

 • Meddelelse om løsladelse

  Info til fængslet: Der er en blanket i Klientsystemet, der skal udfyldes og sendes.

  Besked til folkeregisteret om løsladelse sendes til
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk
  Emnefelt: Att.: folkeregister

 • Forsørgelse og beskæftigelse ved løsladelse

  For afsonere 

  Sådan sikres den indsattes forsørgelsesgrundlag før løsladelsen 
  Kontakt:
  Agnete Fidalgo
  Tlf.: 6352 5682
  Mail: af@aeroekommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk
  Der medbringer relevante papirer som skal udfyldes på mødet.
  Der ønskes kontakt senest 14 dage før.
  Borgeren får en huskeliste med opmærksomhed på at nedenstående dokumentation skal medbringes i jobcenteret/ydelsesteamet:

  • De sidste 3 måneders indtægt (f. eks. Arbejdsdusør)
  • Dokumentation for udgifter
  • Kontoudtog for alle konti 3 måneder tilbage

  Sådan afklares spørgsmålet om rådighedsvurdering af den indsatte

  Borgeren møder i jobcenteret på løsladelsesdagen og medbringer ovenstående til ydelseskontoret. Borgeren skal møde mellem kl. 9.00-13.00, og vil få en aftale førstkommende torsdag.

  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

  Ansvarlig hos kommunen 
  Agnete Fidalgo

  Beskæftigelsessituation
  Sådan sikres det, at den indsatte får aftalt tid i jobcentret
  Aktivering/jobmuligheder afklares 3 måneder før på løsladelsesmødet og der kan udarbejdes en indsatsplan.

  Ansvarlig hos kommunen 
  Agnete Fidalgo

  For varetægtsarrestanter
  Varetægtsarrestanter løslades ofte direkte fra retten. Eventuelt særlige aftaler om varetægtsarrestanters forsørgelse i forbindelse med løsladelse
  Kriminalforsorgen vejleder og formidler kontakt til personer og institutioner, der kan yde bistand. 

  Varetægtsarrestanter der løslades, kan henvende sig her for at søge vejledning om ydelser mv.
  Job- og Voksencenter Ærø
  St. Rise Skolevej 3
  5970 Ærøskøbing
  Tlf.: 6352 5680

  For § 78
  Indsatte, der udstationeres eller § 78-anbringes på Kriminalforsorgens pensioner m.m., er på lige fod med andre borgere berettiget til kontanthjælp, dagpenge, SU m.m. Eventuelt særlige aftaler for personer, der udstationeres, herunder i forhold til ansøgning om forsørgelsesgrundlag
  Ingen aftaler.

 • Bolig

  Sådan sikres den indsatte en holdbar boligsituation før løsladelse
  Det kan anbefales, at der snarest muligt ved indsættelsen sker opskrivning i boligselskabet:
  Det ærøske boligselskab
  Vestergade 1
  5950 Marstal
  http://www.daeb.dk

  Boligsituationen afklares endeligt 3 måneder før på løsladelsesmødet og borgerens evne til at fastholde egen bolig vurderes.

  Er der tale om 2/3 løsladelse, er det fængslets forpligtelse at afklare om borgeren har en løsladelsesadresse.

  Ansvarlig hos kommunen
  Voksensagsbehandler Karina Gjermandsen
  Tlf.: 6352 5680
  Mail: kgj@aeroekommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

   

 • Uddannelse

  Sådan sikres det, at der følges op på den indsattes uddannelsesforløb
  Den indsatte giver samtykke til at fængslet fremsender uddannelsesplan til:
  Sagsbehandler Gitte Grydehøj
  Tlf.: 6352 5672
  Mail: gfg@aeroekommune.dk
  Sikker mail: Sikkerpost@aeroekommune.dk
   

  Sådan sikres det, at der koordineres mellem Kriminalforsorgen og kommunen, herunder Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i forbindelse med udslusningen
  Ved løsladelsesmødet indhentes samtykkeerklæringer til det videre samarbejde.

  Ansvarlig hos kommunen
  Sagsbehandler Gitte Grydehøj
  Tlf.: 6352 5672
  Mail: gfg@aeroekommune.dk

 • Misbrugsbehandling

  Sådan sikres koordinering til misbrugsområdet i kommunen
  De hovedansvarlige fra Ærø Kommune sikrer koordinering med voksensagsbehandler.

  Rådhuset
  Statene 2
  5970 Ærøskøbing
  Tlf.: 6352 5000
  Voksensagsbehandler Susanne Brøndum
  Direkte tlf.: 6352 5034
  Mail: sbr@aeroekommune.dk

  Ansvarlig hos kommunen
  Voksensagsbehandler Susanne Brøndum

 • Øvrig behandling

  Omfatter fx psykologisk, psykiatrisk og sexologisk behandling.

  Sådan sikres koordinering i forhold til øvrig behandling i kommunen

  De hovedansvarlige fra Ærø Kommune sikrer koordinering med voksensagsbehandler.

  Ansvarlig hos kommunen 
  Voksensagsbehandler Susanne Brøndum
  Tlf.: 6352 5034
  SBR@aeroekommune.dk
  Sikker mail: Sikkerpost@aeroekommune.dk
  Emnefelt: Att.: Voksensagsbehandler

 • Bande-exit

  Landets politikredse har en lokal exit-enhed. Enheden består af repræsentanter fra politiet, Kriminalforsorgen og den relevante kommune. Det er enhedens primære opgave at koordinere og følge op på de exit-forløb, enheden iværksætter.

  Opgaven i den lokale exit-enhed varetages af
  -

  Kriminalforsorgen skal sende orienteringsskrivelser i forhold til bande-exit til 
  Jobcenter Ærø
  Job- og Voksencenter Ærø
  St. Rise Skolevej 35
  970 Ærøskøbing
  Tlf.: 6352 5680

  Voksensagsbehandler Karina Gjermandsen
  Tlf.: 6352 5680
  Mail: kgj@aeroekommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

   

  Du kan finde flere oplysninger om bande-exit i En vej ud - Rammemodel for exit-programmer til bande- og rockermedlemmer der ønsker at bryde ud af miljøet.
  Rammemodellen findes her.

 • KSP-samarbejdet

  Kriminalforsorgens samarbejde med kommunerne baserer sig – udover de tilfælde hvor Kriminalforsorgen har en lovgivningsmæssig forpligtigelse til at videregive oplysninger – i vid udstrækning på samtykke fra klienterne til videregivelse af oplysninger.

  Hvis der ikke foreligger samtykke fra klienten, kan Kriminalforsorgen udveksle oplysninger med kommunerne og politiet i regi af KSP-samarbejdet i henhold til retsplejelovens § 115, stk. 2.

  Denne bestemmelse i retsplejeloven blev indført for at skabe lovhjemmel til en myndigheds videregivelse af oplysninger til andre myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold af hensyn til f.eks. samarbejdet mellem kriminalforsorgen, de sociale myndigheder og politiet som led i indsatsen over for dømte, der løslades fra institutioner under kriminalforsorgen (KSP-samarbejdet), jf. § 115, stk. 1, nr. 3.

  I forhold til KSP-samarbejdet er det vigtigt, at alle involverede myndigheder er opmærksomme på, at de kan bruge KSP-samarbejdet, når der i forhold til koordinering af løsladelsen er brug for dette. Kommunerne og politiet skal således også være opmærksomme på, at de kan rette henvendelse til Kriminalforsorgen, når de har kontakt til klienter, hvor KSP-samarbejdet vil være relevant.

  Det er KiF, der har sekretariatsfunktionen i forhold til myndighedssamarbejdet i KSP. Kommunerne og politiet kan derfor rette henvendelse til KiF om klienter, hvor der er brug for at koordinere løsladelsen. Kommunerne vil dog også kunne rette henvendelse direkte til det fængsel, hvor klienten opholder sig.

  Bestemmelsen i retsplejelovens § 115 vedrører dømte, der skal løslades samt varetægtsarrestanter, der løslades, hvis disse skønnes at være radikaliserede, eller i risiko for at blive det.

  For så vidt angår andre varetægtsfængslede vil en udveksling uden klientens samtykke kunne ske under anvendelse af den mere snævre såkaldte værdispringsregel i Lov om behandling af personoplysninger, § 8, stk. 2, nr. 2.

  Henvendelse vedrørende KSP-samarbejdet i kommunen skal rettes til:

  Voksensagsbehandler Karina Gjermandsen
  Tlf.: 6352 5680
  Mail: kgj@aeroekommune.dk
  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

 • Særlige aftaler

  Personundersøgelser (§ 808)
  Forud for en dom gennemfører Kriminalforsorgen ofte en personundersøgelse til retten efter retsplejelovens § 808. Kriminalforsorgen kan i den forbindelse, med samtykke fra borgeren, bede kommunen om vedkommendes sagsakter.

  Beskeden sendes til
  Agnete Fidalgo
  Tlf.: 6352 5682
  Mail: af@aeroekommune.dk

  - som formidler beskeden til rette vedkommende.

  Sikker mail: sikkerpost@aeroekommune.dk

 • Opdatering og evaluering

  Opdatering
  Direktoratet for Kriminalforsorgen opdaterer løbende kontaktoplysninger og indhold efter aftale med kommunen. Den underskrevne version af aftalen er arkiveret hos kommunen og Kriminalforsorgen.
  For at kunne opdatere aftaleteksten skal Kriminalforsorgen have besked om alle relevante ændringer. Kommunen opfordres derfor til at udpege en, der er ansvarlig for at informere Kriminalforsorgen om ændringer.

  Ændringer sendes til God.Losladelse@krfo.dk

  Ansvarlig hos kommunen for at indsende eventuelle ændringer
  Voksensagsbehandler Karina Gjermandsen
  Tlf.: 6352 5680
  Mail: kgj@aeroekommune.dk
  Sikker mail: Sikkerpost@aeroekommune.dk

  Evaluering
  Samarbejdsaftalen er evalueret 4. kvartal 2017 og skal evalueres igen 4. kvartal 2018.
  Mindre ændringer – fx af navne, telefonnumre, adresser eller lignende – bliver dog foretaget løbende.

 • Alt det praktiske
 • Ideen med det hele

   

   

Sidst opdateret - Print side

Direktoratet for Kriminalforsorgen | Strandgade 100, 1401 København K | Tlf. 72 55 55 55 | dfk@kriminalforsorgen.dk